Coronavirus

Her får du overblik over seneste nyt og anvisninger om coronavirus/covid-19

Vi har udarbejdet en FAQ, hvor skolens kursister kan finde svar på en masse omkring Corona-situationen på skolen. Se mere her: FAQ til kursister

Se hvordan du kommer i kontakt med studievejledning, SU-kontor m.fl.: Kontakt skolen

 

27. maj: GS-sommerkurser afvikles som normalt

Melding fra Undervisningsministeriet om, at GS-sommerkurserne som en del af genåbningen af samfundet kan afvikles med fuldt fremmøde og helt almindelig eksamensafvikling.

21. maj: Nyt om genåbning af skolen

Folketingets partier er i nat blevet enige om igen at give mulighed for fysisk fremmøde på alle skolens uddannelser fra d. 27. maj. Det er vi rigtig glade for!

En genåbning er en stor planlægningsopgave for skolen på grund af sundhedsmyndighedernes krav. Derfor er det ikke sikkert, vi er klar til at genåbne for alle uddannelser d. 27. maj. Vi arbejder på at kunne tilbyde aktiviteter med fysisk fremmøde på alle skolens uddannelser hurtigst muligt. Vi vender tilbage med mere information i næste uge.

11. maj: Skolen er fortsat lukket

Aarhus HF & VUC er fortsat ikke en del af den gradvise genåbning af Danmark.

Det betyder, at kursister på skolen IKKE skal fremmøde, men fortsætter med onlineundervisning og virtuelle aktiviteter. Undtaget er 2. årsklasserne på det to-årige HF samt ASF-klasserne, som fortsætter fremmødeundervisningen som hidtil.

Vi forventer, at der først genåbnes for almindelig, fremmødebaseret undervisning til kursusstart i august. Vi ved dog intet med sikkerhed endnu, men melder ud så snart, vi ved noget med sikkerhed.

24. april: Info om standpunktskarakterer som erstatning for eksamenskarakterer på AVU og FVU

Eksamenerne på AVU er aflyst og erstattes af standpunktskarakterer. Du skal altså ikke til eksamen, og i stedet får du en standpunktskarakter i dine eksamensfag (det vil sige fag på niveau G og D).

Din lærer laver ud fra det daglige arbejde og en mundtlig vurderingssamtale en helhedsvurdering af dit faglige niveau, og på baggrund heraf får du så din karakter. Din underviser vil snarest orientere dig om, hvornår og hvordan samtalerne vil komme til at foregå.

AVU-fag, som afsluttes med faglig dokumentation (basis og niveau F og E), skal også i år afsluttes med faglig dokumentation, men det skal foregå virtuelt.

OBS! Selvstuderende skal til eksamen i alle fag

 

Prøverne på FVU er aflyst og erstattes af lærerens vurdering af, om kursisten er bestået / ikke bestået.

 

Har du spørgsmål om dit konkrete fag, er det vigtigt, at du kontakter din underviser.

24. april: Info om standpunktskarakterer som erstatning for eksamenskarakterer på HF, HF online og GS

Det er blevet politisk besluttet, at der ikke holdes eksamen i sommeren 2020 for elever og kursister på Aarhus HF & VUC. Undtaget er 2. års eleverne i det 2-årige HF, herunder 2a, hvor eleverne skal op i skriftlig og mundtlig dansk, skriftlig engelsk og yderligere et mundtligt fag.

I stedet for eksamenskarakterer skal der gives standpunktskarakterer, som ophøjes til prøvekarakterer, med mindre man fortsætter med faget på et højere niveau næste skoleår.

Med forbehold for at der senere kan komme ændringer fra Undervisningsministeriet følger neden for info om, hvordan og på hvilket grundlag, vi på Aarhus HF & VUC skal give standpunktskarakterer. OBS! Du har helt sikkert mange opklarende spørgsmål. Disse spørgsmål skal du tage med lærerne i dine enkelte fag, som snarest muligt vil kontakte dig.

Hvordan og på hvilket grundlag gives standpunktskarakterer?

Standpunktskarakteren er udtryk for din lærers helhedsvurdering af dit faglige standpunkt, dvs. i hvor høj grad du opfylder de faglige mål ved undervisningens afslutning. Denne helhedsvurdering vil blive foretaget på baggrund af følgende:

1. Din lærers vurdering af dit faglige niveau
Din lærers grundlag for at give dig karakteren er en helhedsvurdering af dit faglige niveau fra undervisningen, også fra før nedlukningen - og den individuelle faglige samtale (se nedenfor)

Da du ikke har haft en forventning om, at du skulle vurderes ved en standpunktskarakter på baggrund af undervisningen i løbet af året, kan det ikke trække ned i din karakter, hvis du har været passiv i undervisningen frem til nu. Men i den resterende del af skoleåret er det afgørende, at du deltager aktivt, sådan at din lærer kan få indtryk af i hvilket omfang du lever op til fagets faglige mål.

Dine lærere vil hurtigst muligt orientere dig om, hvordan dit aktuelle faglige niveau vurderes her og nu - såvel mundtligt som skriftligt, hvis faget har skriftlig eksamen.

2. En faglig og individuel vurderingssamtale mellem dig og din lærer

Du vil på HF i perioden 18. maj - 9. juni af din lærer blive inviteret til en såkaldt ”faglig vurderingssamtale” a 15-20 minutters varighed. Der gives ikke en særskilt karakter for den faglige vurderingssamtale, men samtalen indgår i helhedsvurderingen af den karakter, du som kursist vil få.

Standpunktskaraktererne gives i perioden 22. - 26. juni 2020.

Tidspunkterne for den faglige samtale og for tildeling af standpunktskarakterer gælder ikke for GS. På GS gives karakteren i forbindelse med vurderingssamtalen, som finder sted i forlængelse af den normale undervisnings afslutning.

Dine lærere vil snarest muligt fortælle dig mere om rammer og indhold for den faglige vurderingssamtale.

 

Der gennemføres interne, vejledende skriftlige “prøver” i alle skriftlige eksamensfag, undtagen GS og Online.

16. april

Besked til alle, der skal møde til undervisning på skolen i morgen (gælder kun. 2.årselever på 2-årig HF samt 2.årselever i ASF-klasser):
 
Der er sendt vigtig info om regler for adfærd, hygiejne m.m. til din private mailadresse. Info er også vedhæftet i bunden af dette opslag.
 
Du skal læse info, inden du møder ind til undervisningen i morgen.

13. april

Fremmødeundervisningen genoptages fredag den 17. april for følgende kursister

 • 2. årsklasserne på det 2-årige HF
 • 2.årsklasserne i ASF-klasserne (autismeklasserne)

Fremmødeundervisningen genoptages mandag den 20. april for følgende kursister:

 • 1.årsklasserne i ASF-klasserne (autismeklasserne)

 

Alle øvrige kursister på skolen skal IKKE fremmøde og fortsætter med onlineundervisning og virtuelle aktiviteter foreløbig frem til 10.maj (gælder ikke GS-hold, der har sidste undervisningsdag 30. april). 

9. april: Info om sommerens eksaminer på Aarhus HF & VUC

COVID-19 får nu også betydning for sommerens eksaminer. Det har regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet og Liberal Alliance besluttet.

På Aarhus HF & VUC gælder følgende:

 • 2. årselever på den 2-årige HF-uddannelse skal op til fire eksaminer. Det vil sige, at eleverne skal op til færre prøver end normalt. Resten af prøvekaraktererne erstattes af årskarakterer, som gives i slutningen af skoleåret, og her afventer vi nærmere instrukser fra Undervisningsministeriet.
 • 2. årselever på 2-årig HF skal op i to skriftlige prøver i henholdsvis dansk og engelsk samt to mundtlige prøver i henholdsvis dansk og den senest placerede udtrukne prøve, som er den mundtlige prøve, der ifølge prøveplanen er den sidste prøve, den enkelte elev skal aflægge. Vi offentliggør, hvilket fag det er, så snart ministeriet åbner op for det.
 • ASF-elever (Autisme Spektrum Forstyrrelse) skal aflægge prøver på lige fod med eleverne på i den 2-årige HF-uddannelse.

 

Som det ser ud p.t., skal skolens øvrige kursister - dvs. alle andre end dem, der er 2. årselever på 2-årig HF, herunder 1. årselever på det 2-årige HF - ikke til eksamen til sommer. I stedet forventes det, at lærere skal give en karakter, men her afventer vi nærmere instrukser fra Undervisningsministeriet. Vær i det hele taget opmærksom på, at forholdene omkring eksamen kan ændre sig, idet der er en del ting, som Undervisningsministeriet endnu ikke har fået meldt endeligt ud om.

6. april

Statsministeren har den 6. april kl. 20 afholdt pressemøde om gradvis genåbning af samfundet. Væsentligste budskab var, at virtuel undervisning reelt må forventes at fortsætte skoleåret ud, eftersom den generelle nedlukning af samfundet forlænges til 10. maj og sidste skoledag hos os er 15. maj.

Dette gælder dog ikke kursister på 2. årgang på HF2 og ASF-klasserne på HF2, eftersom det af Undervisningsministeriets hjemmeside her til aften den 6. april fremgår, at 2. årgang på HF2 og ASF-klasserne i en eller anden form vil få mulighed for fremmødeundervisning fra den 15. april og frem. Hvordan dette skal organiseres ved vi ikke noget om endnu, vi afventer nærmere information fra Undervisningsministeriet.

Statsministeren sagde på pressemødet at: ”unge der skal afslutte ungdomsuddannelse denne sommer skal have lov til at gå til eksamen på en anden og mere begrænset måde”. Hvad det mere konkret betyder for HF2, HFe, og GSK ved vi ikke. Statsministerens pressemøde efterlod i det hele taget mange spørgsmål ubesvarede, og vi afventer nu at modtage nærmere retningslinjer fra Undervisningsministeriet om undervisning og eksamen på alle skolens fag og uddannelser. Vi orienterer selvfølgelig så snart vi ved noget, men vi forventer først at kunne melde noget ud efter påske.

3. april

Det er tidligere meldt ud, at skolen foreløbigt er lukket frem til 13. april. Vi har endnu ikke fået besked fra myndighederne om, hvornår og i hvilket omfang skolen evt. får lov at genåbne efter påske. Men det er helt sikkert, at vi ikke starter normalt op efter påske.

Du skal derfor IKKE møde op på skolen tirsdag efter påskeferien. Du skal i stedet fortsætte med at følge din online undervisning og arbejde hjemmefra ind til du hører andet fra os. Desværre ved vi stadig heller ikke noget om, hvad der sker med eksamen. Også her afventer vi en melding fra myndighederne. Vi informerer naturligvis, så snart vi ved noget. Vi ønsker alle en god påskeferie.

Med venlig hilsen

Aarhus HF & VUC

23. marts

Lukning af skolen forlænges til efter Påske!

Statsministeren har på et pressemøde i dag den 23. marts kl. 15.00 meddelt, at regeringen har besluttet at forlænge skolelukningerne til efter Påske. Dvs. at Aarhus HF & VUC holder lukket for fysisk fremmøde frem til 2. Påskedag, mandag den 13. april. Den virtuelle undervisning og vores hjemmearbejde fortsætter frem til vi (forhåbentlig) igen åbner for fysisk fremmøde tirsdag den 14. april.

God arbejdslyst med de virtuelle studier og pas godt på dig selv.

Med venlig hilsen

Aarhus HF & VUC

12. marts

Statsministeren meddelte i aftes, at alle uddannelsesinstitutioner skal indstille undervisningen fra på fredag og 14 dage frem. Af statens officielle Coronaside fremgår, at ”elever og studerende på alle offentlige ungdomsuddannelser- og videregående uddannelser mfl. sendes hjem hurtigst muligt og senest fra fredag 13. marts 2020 i foreløbigt to uger”.
 

På Aarhus HF & VUC betyder det:

1. At du IKKE skal møde op på skolen fra og med fredag d. 13. marts og foreløbigt to uger frem

2. At du fortsat SKAL være studieaktiv i undervisningen, som bliver omlagt til ren virtuel undervisning

 

Særligt vedr. studieaktivitet og fravær / ”lovligt fravær”:

Det er klart, der ikke gives fravær for manglende fremmøde, når skolen er lukket, og undervisningen er omlagt til ren virtuel undervisning. I den forstand er det ”lovligt fravær” ikke at komme på skolen. Men man skal fortsat være studieaktiv i den virtuelle undervisning både for sin egen skyld og for at være SU-berettiget. Så du skal deltage aktivt i den virtuelle undervisning, som følger dit skema i Ludus Web.

Det er i denne lidt usædvanlige situation din lærer, der vil orientere dig om, hvordan undervisningen kommer til at foregå, hvad det vil sige at være studieaktiv. Det er også din lærer, der vurderer, om du er studieaktiv. Hvis din lærer ud fra en helhedsbetragtning vurderer, at du ikke er studieaktiv, mens du undervises virtuelt, vil læreren tage kontakt til dig.

Hvis du er for syg til at være studieaktiv, skal du give besked til din lærer via Ludus Web - fuldstændig som du plejer.

Vi er klar over, at det er en meget usædvanlig situation, men vi forsøger at løse det, så godt vi kan. Vi håber på alles forståelse.

11. marts

Statsministeren har netop meddelt at alle uddannelsesinstitutioner skal indstille undervisningen fra på fredag og 14 dage frem.

Det betyder, at Aarhus HF & VUC underviser torsdag, mens skolen er lukket fra og med fredag. Bliver man hjemme i morgen, vil det af skolen blive betragtet som lovligt fravær lige som fraværet i den 14 dages periode, hvor vi lukker ned fra og med fredag. Alle skolens ansatte møder som normalt torsdag.

Yderligere information til kursister og medarbejdere følger i løbet af torsdag på skolens elektroniske platforme.

 

Med venlig hilsen Aarhus HF & VUC

11. marts

Får jeg som kursist besked, hvis der konstateres coronasmitte blandt kursister eller ansatte på skolen?

Det korte svar er: JA! Her på Studieinfo og på vores hjemmeside https://aarhushfogvuc.dk/da/corona kan du løbende finde opdateret viden om coronasituationen her på skolen. Det er her, vi som skole vil orientere, såfremt der konstateres coronasmitte blandt kursister eller ansatte på skolen, og det er også her, vi vil fortælle, hvad du som kursist på skolen i så fald skal foretage dig.

Der er på nuværende tidspunkt IKKE konstateret coronasmitte blandt kursister eller ansatte på skolen.

Ikke desto mindre har der i dag den 11/3 floreret historier om, at der skulle være smittede på skolen, hvilket ikke er korrekt.

Vi gætter på, at den misforståelse skyldes, at vi på nuværende tidspunkt har enkelte kursister og ansatte, der er i karantæne, hvilket ikke er ensbetydende med smitte. Man kan komme i karantæne, hvis man fx har været sammen med en, der har været på rejse til Norditalien, uden at denne nødvendigvis har symptomer på smitte eller har fået konstateret sygdommen. Man kan også komme i karantæne, hvis ens barn/børn fx går på en skole, der er lukket pga. coronasmitte. Osv.

Hvis du hører ”coronahistorier”, så kig forbi sitet her, eller tjek Studieinfo og se om der er noget om snakken.

10. marts: Hvilken betydning får Coronavirus for arrangementer på skolen i den kommende tid?

10. marts har regeringen afholdt pressemøde om Coronasituationen i Danmark og i verden.

Budskabet fra myndighederne er en klar opfordring til, at vi alle skal tage situationen meget alvorligt og aktivt bidrage til at undgå smittespredning. Det skal vi bl.a. gøre ved at undlade at gennemføre ikke-nødvendige arrangementer, der bringer mange mennesker tæt sammen. Opfordringerne fra sundhedsmyndighederne og udviklingen i Coronasmitten får desværre også konsekvenser for en række begivenheder på skolen i den kommende tid:

 • Fredagscafé den 13/3: aflyst
   
 • Grib Kunsten 20/3: udskudt ind til videre. Vi undersøger muligheden for, at Grib Kunsten kan blive afholdt på et senere tidspunkt, når situationen omkring Coronavirus er forbedret.  
   
 • Studietur til Berlin for 1. HF fra 30. marts til 3. april: Vi følger udviklingen meget nøje og henholder os til Udenrigsministeriets anbefalinger. Ind til videre er Tyskland/Berlin ikke på listen over de områder, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til. På pressemødet i dag den 10/3 blev det meddelt, at Udenrigsministeriet inden for den nærmeste tid forventes at udmelde nye områder, som man fraråder rejser til. Nærmere info følger, så snart vi ved noget. Der afholdes orienteringsmøder om turen den 16/3 for HF2 og 20/3 for profilklasser.
   
 • HF Gallafest 17/4 Da der i skrivende stund er 5 uger til gallafesten, er der ikke truffet endelig beslutning. Som det ser ud med situationen omkring Corona lige nu, er der risiko for, at det kan blive nødvendigt at udskyde gallafesten til maj eller juni. For en sikkerheds skyld undersøger vi derfor allerede nu alternative datoer i maj og juni. Udmelding om gallafesten følger senere.

Afslutningsvis vil vi gerne understrege, at ledelsen på Aarhus HF & VUC følger situationen omkring Coronavirus meget tæt, og vi vil løbende informere om, hvordan spredningen af Coronavirus påvirker dagligdagen på skolen.

Desuden opfordrer vi til at alle i dagligdagen følger de fem råd fra Sundhedsstyrelsen (se nedenfor)

9. marts: Begræns fysisk kontakt!

Sundhedsstyrelsen har justeret deres anbefalinger til, hvordan man undgår smitte, og opfordrer nu til, at man begrænser fysisk kontakt. Anbefalingerne kommer på baggrund af det nuværende udbrud af coronavirus og risikoen for at blive smittet ved fysisk kontakt. Her på skolen følger vi fortsat Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som du kan få overblik over nedenfor.

Staten har åbnet en ny hjemmeside, der samler alt om Corona i Danmark: www.coronasmitte.dk 

 

3. marts: Er du netop kommet hjem fra rejser til Kina, Sydkorea, Iran eller Norditalien, skal du blive hjemme i 14 dage!

Sundhedsstyrelsen er i går aftes den 3. marts kommet med en anbefaling om, at hvis du netop er hjemkommet fra en rejse til Kina, Sydkorea, Iran eller Norditalien (regionerne Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto), så bør du blive hjemme i de næste 14 dage:

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Nye-anbefalinger-fra-Sundhedsstyrelsen-om-at-blive-hjemme-i-to-uger

Den anbefaling følger vi naturligvis på skolen.

Hvis du netop er hjemkommet fra rejse til de nævnte lande/områder skal du derfor kontakte skolens studievejledning per mail eller telefon (IKKE personligt fremmøde), således der kan blive aftalt et forløb, hvor du ved at arbejde hjemmefra kan forblive studieaktiv, og således det kan blive registreret, at dit fravær er efter aftale med skolen. Studievejledningens kontaktoplysninger kan findes her:

https://aarhushfogvuc.dk/da/studievejledning

Du skal være forberedt på, at studievejledningen kan bede dig om at dokumentere, at du har været på rejse til de pågældende lande.

Med venlig hilsen

Aarhus HF & VUC

 

Roter venligst din telefon for at se siden