Aarhus HF & VUC arbejder systematisk med kvalitetsudvikling af vores uddannelser, af undervisningen og af skolen som helhed.

Formålet med kvalitetsudvikling er til stadighed at blive bedre til at udføre vores mission: ”Gennem kompetencegivende uddannelser muliggør Aarhus HF & VUC at unge og voksne hurtigt kan skifte spor i forhold til nye personlige mål for uddannelse, beskæftigelse eller personlig udvikling. Derved bidrager skolen til mobilitet i bredeste forstand”.

Arbejdet med kvalitetsudvikling afspejler samtidig skolens strategiske pejlemærker: Faglighed, ambitioner og kvalitet.

Kvalitetsudvikling bruges fremadrettet og hjælper os med at udvikle og forbedre vores uddannelser og undervisningen og dermed understøtte, at alle vores kursister får tilpas med både udfordringer og støtte til at gennemføre deres uddannelse med det bedst mulige resultat.

En del af skolens arbejde med kvalitetsudvikling er fastlagt via lovgivning og er fast tilbagevendende initiativer som undervisningsevalueringer, elevtrivselsundersøgelser, medarbejdertrivselsundersøgelser m.v. mens andre dele af kvalitetsarbejdet justeres efter den til enhver tid gældende strategi for Aarhus HF & VUC. Aktuelle hovedområder for skolens kvalitetsarbejde er således beskrevet i skolens nuværende strategiplan: Strategiplan 2020

Nøgletal

Nøgletallene for ansatte og antal kursister opdateres i starten af hvert kursusår. Alle nøgletal på denne side følger regnskabsåret og opdateres derfor efter regnskabsårets afslutning.

KURSISTER OG MEDARBEJDERE

 • Antal årskursister i 2017: 2.064
 • Antal medarbejdere i 2017: 275

Se mange flere tal i årsrapporten nedenfor.

ØKONOMI (REGNSKABSÅRET 2017):

 • Omsætning: 190.192 tkr.
 • Omkostninger: 184.428 tkr. efter finansielle poster
 • Årets resultat, som er 5.764 tkr.

Egenkapital: 116.127 tkr.

FRAVÆR:

Det samlede fraværstal på skolens gymnasiale område (Gymnasial Supplering, 2-årig HF og HF-enkeltfag) for 2017-2018 er opgjort som følger:

 • Fysisk fravær: 14,27 pct. (simpelt gennemsnit) / 15,49 pct. (vægtet gennemsnit)
 • Skriftligt fravær: 11,30 pct.


Se de samlede oversigter, herunder nøgletal vedr. kursistfordeling, gennemførelse, fravær m.m.: Samlede oversigter

Download årsrapporter

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Tal fra Undervisningsministeriet

HF-karaktergennemsnit
Ifølge tal fra Undervisningsministeriet (UVM) har det 2-årige HF på Aarhus HF & VUC et samlet karaktergennemsnit på hele 7,2 for sommereksamenerne 2018. Det er er et pænt stykke over regionsgennemsnittet på 6,3 og det næsthøjeste karaktergennemsnit ud af landets i alt 93 HF-uddannelsessteder.

På HF-enkeltfag er karaktergennemsnittet for sommereksamenerne 2018 på hele 7,4 (regionsgennemsnittet er 6,8), hvilket rækker til såvel en 6. plads ud af alle landets i alt 31 institutioner, der ifølge UVM tilbyder HF-enkeltfag, som en jysk andenplads.

Socioøkonomisk reference
UVM har også opgjort tal for eksamenskaraktererne på de gymnasiale institutioner set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund - den såkaldte socioøkonomiske reference. Imidlertid er tallene for Aarhus HF & VUC mangelfulde, hvilket ifølge UVM skyldes at man ikke har haft tilstrækkelig data om grundskole-resultat og forældrenes højeste uddannelse m.m., hvilket man beregner den socioøkonomiske reference ud fra.

Således kan vi desværre ikke fremlægge brugbare tal for 2018, men i de foregående fem år, er det blevet til hele fire første pladser ud af landets i alt 93 HF-uddannelsesinstitutioner.

Søgemønstre efter HF
Ifølge Undervisningsministeriet søgte 412 Aarhus HF & VUC-dimittender i 2018 om optagelse (1. prioritet) på videregående uddannelse fordelt på følgende områder:

 • Universitet: 40 %
 • Professionsbachelor: 45 %
 • Erhvervsakademi: 14 %
 • Kunstnerisk uddannelse: 1 %

Ud af de 412 ansøgere blev 314 Aarhus HF & VUC-dimittender optaget (ekskl. standby) på følgende videregående uddannelsesområder:

 • Universitet: 38 %
 • Professionsbachelor: 45 %
 • Erhvervsakademi: 17 %
 • Kunstnerisk uddannelse: 0 %

Oplysninger om søgemønstre er dannet på baggrund af data fra Den Koordinerede Tilmelding, Danmarks Statistiks ELEV-register og Undervisningsministeriets eksamensdatabase.

Øvrige tal:

Elevtilfredshed og evaluering af undervisning

Elevtilfredshed
Aarhus HF og VUC gennemfører hvert tredje år en elevtilfredshedsundersøgelse (ETU). Det gør vi for at finde ud af, hvad vi gør godt, og hvad vi skal forbedre fremover.I ETU'en har vi har vi fokus på at måle elevtrivslen samt at identificere, hvilke faktorer der påvirker trivsel. Det overordnede formål er at få værdifuld input til, hvordan vi kan gøre vores skole til en endnu bedre uddannelsesinstitution. De spørgsmål vi bruger i undersøgelsen knytter sig til kategorier om bl.a.:

 • Organisering
 • Elevtrivsel
 • Undervisere og undervisning
 • Socialt og fysisk miljø
 • Udstyr og materialer.

Vi laver ETU i et samarbejde med et nationalt kvalitetssikringsnetværk (ESB-netværket), hvor en række andre uddannelsesinstitutioner deltager. Fordelene ved at bruge netværket er, at der bliver skabt en fælles evalueringskultur. På den måde kan vi sammenligne os med andre HF og VUC skoler i Danmark og sammenligne med egne resultater igennem årene. Alle VUC’er og gymnasier i Danmark anvender samme basisspørgeramme og rapporteringsværktøj, som er udviklet for Undervisningsministeriet. Det er konsulentfirmaet Ennova, står for dataindsamling, -bearbejdning og -rapportering.

Se seneste elevtilfredshedsundersøgelser for Aarhus HF & VUC her: HF efterår 2017 og AVU efterår 2017

Evaluering af undervisning
I nedenstående links  er der mulighed for at se udvalgte tabeller fra Aarhus HF & VUC' seneste evaluering af undervisningen. Besvarelserne på tværs af hold og retninger er samlet i én opgørelse for henholdsvis AVU og HF. Tabellerne er bygget op med svarfordelingen i procent og i højre side fremgår det faktiske antal besvarelser.

Medarbejdertilfredshed

Aarhus HF og VUC gennemfører hvert tredje år en omfattende måling af medarbejdertilfredshed og trivsel samt det psykiske arbejdsmiljø. Målingen gennemføres i tilknytning til den lovpligtige arbejdspladsvurdering i en samlet MTU/APV.

Formålet med MTU/APV er, at identificere hvad der fungerer godt og hvad der kan forbedres i forhold til trivsel og tilfredshed på Aarhus HF og VUC, samt udarbejde og prioritere konkrete forslag til forbedring. Dette for at skabe høj grad af trivsel og tilfredshed, så der sikres de bedst mulige vilkår for arbejdets udførelse og for at få skabt den bedst mulige undervisning for skolens kursister.

MTU/APV er i 2016 gennemført med en kvalitativ metode med afholdelse af workshops samt en kvantitativ metode med besvarelse af et APV-relateret spørgeskema. Det gennemføres efter samme metode i 2019. Alle skolens medarbejdere har mulighed for at deltage i workshops og har tillige mulighed for at besvare spørgeskemaet. Deltagelsen i workshops i 2016 var ca. 80-85% og den samlede svarprocent i spørgeskemaet var på 81%.

De emner der fokuseres på spørgeskemaet i APV delen er de fysiske og psykiske forhold. I MTU delen fokuseres der på bl.a.:

 • Kontakt til kursister
 • Samarbejde med kolleger
 • Samarbejde med nærmeste ledelse
 • Arbejdsmængde
 • Indflydelse på eget arbejde
 • Kommunikation

Metoden og rammen for MTU/APV er udviklet på skolen inden for rammen af skolens samarbejdsudvalg hvor en nedsat projektgruppe med medarbejderrepræsentanter fra alle tre afdeling incl. tillidsrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter forstår tilrettelæggelse, gennemførelse og afrapportering.

Opfølgning på resultaterne fra MTU/APV sker på både helskole og afdelingsniveauer med SU som platform i moniteringen af opfølgningerne.

Se seneste MTU for AArhus HF & VUC her: MTU 2016

Udvikling

Aarhus HF & VUC udvikler løbende institutionen, fagligt, pædagogisk og organisatorisk.

 • Den aktuelle lovgivning udgør sammen med Aarhus HF & VUC’s strategiplan grundlaget for de årlige handlingsplaner, som konkretiserer indsatsområderne via projekter og udviklingsforløb. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og med input og støtte fra Bestyrelsen, Uddannelsesudvalget samt Udvalg for Pædagogisk Udvikling (UPU) og Afdelingsudvalg.
 • Udviklingsprojekter og forløb er praktiske eksperimenter og samarbejder, hvor nye tanker og muligheder afprøves med henblik på at fremme et eller flere af skolens strategiske pejlemærker: Faglighed, ambitioner og kvalitet.
 • Udviklingsprojekter evalueres for at vurdere, om de har ført til ny erkendelse eller praksis, der kan integreres og udnyttes som en kvalitetsforbedring på Aarhus HF & VUC’s og pege frem mod nye indsatsområder.

Nedenfor kan du læse mere om uddannelsesudvikling og pædagogisk udvikling .

 

Pædagogisk udvikling
Aarhus HF &VUC har kursisternes læring i centrum for undervisningen og for den pædagogiske udvikling. Vi udvikler hele tiden undervisningen med henblik på, at alle kursister får det størst mulige udbytte, fagligt og almen dannende, så de er klædt bedst muligt på til videre uddannelse eller job. Vores kursistgruppe er heterogen og under stadig forandring. Vi arbejder derfor kontinuerligt med at kompetenceudvikle lærerne og tilpasse undervisningsformerne, sådan at de engagerer såvel de motiverede, stærke kursister som de mere uddannelsesfremmede kursister i deres arbejde med fagene.

Centrale elementer i skolens pædagogiske udvikling:

 • Professionelle læringsfællesskaber: Krumtappen i vores pædagogiske udvikling er professionelle læringsfællesskaber, og de værdier som professionelle læringsfællesskaber bygger på. Det indebærer bl.a. en deprivatisering af praksis, hvor lærere samarbejder, og hvor lærere og ledere samarbejder om udvikling af undervisningen med det formål at øge kursisterens læring.
 • Teambaseret aktionslæring: Alle lærere deltager i teams i aktionslæringsprojekter med henblik på at udvikle deres didaktiske praksis under kollegasupervision og efterfølgende refleksion.
 • Udvalg for Pædagogisk Udvikling (UPU): UPU er bredt sammensat af 13 lærere og 5 ledere og beslutter inden for rammerne af skolens strategi udformningen af den pædagogiske udvikling
 • Faggrupper: Vi opprioriterer faggrupperne som professionelle læringsfællesskaber og understøtter, at faggrupperne planlægger skolebaseret efteruddannelse med henblik på styrkelse af lærernes almen- og fagdidaktiske kompetencer, hvor der er behov for det.
 • Skolebaserede kurser: UPU organiserer skolebaserede kurser med henblik på en teoretisk understøttelse af aktionslæringsprojekterne og en generel kompetenceudvikling af lærerne i henhold til de strategiske mål.
 • E-didaktik: Digitale web 2.0-værktøjer er særdeles relevante til at engagere kursisterne i undervisningen og gøre dem til medproducenter. Det er desuden en væsentlig del af den almene dannelse, at kursisterne er digitalt dannede. Vi prioriterer derfor at facilitere udviklingen af lærernes e-didaktiske kompetencer. Det gør vi bl.a. gennem en række e-didaktikere, som udbyder kurser til lærerne målrettet forskellige fakulteter, personlig vejledning m.v.
 • Fakultetsdidaktikere: Vi uddanner inden for det gymnasiale område fire mastere i gymnasiedidaktik inden for områderne dansk, fremmedsprog, naturvidenskab og matematik. Formålet er at professionalisere den didaktiske udvikling og refleksion på skolen, såvel i faggrupperne, på tværs af faggrupper og i ledelsen.
 • Udviklingsprojekter: Vi prioriterer højt, at man kan deltage i udviklingsprojekter, både de eksternt understøttet af ministeriet og helt interne projekter. Vi deltager p.t. i demonstrationsskoleprojektet DIDAK og er i gang med at udvikle en ungedidaktik målrettet den større tilgang af unge til HF-uddannelsen. Desuden har vi et kompetenceudviklingsprojekt i gang på AVU, hvor vigtigheden af den sproglige dimension i alle fag er i fokus.

På Aarhus HF og VUC nytænker og udvikler vi den pædagogiske praksis via:

 • integration af ny viden og forskning i undervisningen
 • involvering af lærerne i pædagogiske udviklingsprojekter
 • lærersupport og sparring fra pædagogiske ressourceteams og fagdidaktiske konsulenter
 • afprøvning af praksis og kursistfeedback i evalueringer af undervisningen.

 

Evaluering af kursisternes læring
Den løbende evaluering af undervisningen er en integreret del af praksis blandt samtlige lærere på Aarhus HF &VUC. Underviserne foretager løbende evaluering af kursisternes mundtlige og skriftlige kompetencer i fagene. Virker de valgte metoder efter hensigten? Det er underviseren selv, som vælger fokus og definerer spørgsmålene for evalueringen.

Formålet med evalueringerne er at:

 • sikre den enkelte kursist et klart billede af egne styrker og svagheder
 • rådgive den enkelte kursist med hensyn til faglig udvikling og arbejdsmetoder
 • være opmærksom på kursister, der har brug for særlige støtteforanstaltninger (se fastholdelsesplan)
 • udvikle og justere undervisningens progression og tilrettelæggelse i forhold til kursisternes faglige formåen
 • understøtte de pædagogiske og didaktiske diskussioner i fx faggrupperegi.

 

Kompetenceudvikling
Kompetenceudviklingens overordnede formål er at sikre, at kursister og elever modtager den bedst mulige undervisning på en velfungerende skole i et udviklende, attraktivt og trygt undervisningsmiljø. Det skal kendetegne skolen, at medarbejderne er i stand til at varetage de daglige arbejdsopgaver og at de er velkvalificerede til at møde nye faglige udfordringer.

Aarhus HF &VUC har en ambition om at være Danmarks bedste VUC. For at opnå dette mål er det afgørende, at alle skolens medarbejdere besidder de faglige, de personlige og de organisatoriske kompetencer, der er en forudsætning for, at skolen kan opfylde denne ambition.

Skolens tre områder/afdelinger – det gymnasiale område, AVU-området og serviceområdet – arbejder med årlige planer for medarbejdernes kompetenceudvikling med udgangspunkt i skolens strategi. Du kan læse mere om områdernes kompetenceudvikling her:

 

Roter venligst din telefon for at se siden