Aarhus HF & VUC arbejder systematisk med kvalitetsudvikling af vores uddannelser, af undervisningen og af skolen som helhed.

Formålet med kvalitetsudvikling er til stadighed at blive bedre til at udføre vores mission: ”Gennem kompetencegivende uddannelser muliggør Aarhus HF & VUC at unge og voksne hurtigt kan skifte spor i forhold til nye personlige mål for uddannelse, beskæftigelse eller personlig udvikling. Derved bidrager skolen til mobilitet i bredeste forstand”.

Arbejdet med kvalitetsudvikling afspejler samtidig skolens strategiske pejlemærker: Faglighed, ambitioner og kvalitet.

Kvalitetsudvikling bruges fremadrettet og hjælper os med at udvikle og forbedre vores uddannelser og undervisningen og dermed understøtte, at alle vores kursister får tilpas med både udfordringer og støtte til at gennemføre deres uddannelse med det bedst mulige resultat.

En del af skolens arbejde med kvalitetsudvikling er fastlagt via lovgivning og er fast tilbagevendende initiativer som undervisningsevalueringer, elevtrivselsundersøgelser, medarbejdertrivselsundersøgelser m.v. mens andre dele af kvalitetsarbejdet justeres efter den til enhver tid gældende strategi for Aarhus HF & VUC. Aktuelle hovedområder for skolens kvalitetsarbejde er således beskrevet i skolens nuværende strategiplan: Strategiplan 2024

Elevtilfredshed og evaluering af undervisning

Elevtilfredshed
Aarhus HF og VUC gennemfører hvert tredje år en elevtilfredshedsundersøgelse (ETU). Det gør vi for at finde ud af, hvad vi gør godt, og hvad vi skal forbedre fremover.I ETU'en har vi har vi fokus på at måle elevtrivslen samt at identificere, hvilke faktorer der påvirker trivsel. Det overordnede formål er at få værdifuld input til, hvordan vi kan gøre vores skole til en endnu bedre uddannelsesinstitution. De spørgsmål vi bruger i undersøgelsen knytter sig til kategorier om bl.a.:

 • Organisering
 • Elevtrivsel
 • Undervisere og undervisning
 • Socialt og fysisk miljø
 • Udstyr og materialer.

Alle VUC’er og gymnasier i Danmark anvender samme basisspørgeramme og rapporteringsværktøj, som er udviklet for Undervisningsministeriet. Det er konsulentfirmaet Ennova, står for dataindsamling, -bearbejdning og -rapportering.

ETU foretages hver år på 2-årig HF, som er en ungdomsuddannelse, og hvert tredje år på skolens øvrige uddannelser.

 

Evaluering af undervisning

I nedenstående links er der mulighed for at se udvalgte tabeller fra Aarhus HF & VUC's seneste evaluering af undervisningen. Besvarelserne på tværs af hold og retninger er samlet  i særskilte opgørelser for henholdsvis AVU og HF. Tabellerne er bygget op med svarfordelingen i procent, og i højre side fremgår det faktiske antal besvarelser.

Årets undervisningsevaluering på det gymnasiale område peger især på at kursisttrivslen er voksende. 85% af kursisterne svarer at de har det godt eller meget godt, mens 82,2% af kursisterne svarer at de i meget høj eller høj grad god kontakt til læreren. Det er nogle resultater, som vi er glade og stolte over, især fordi svarprocenten samtidig er blevet højere.

I årets undervisningsevaluering svarer 29% af kursisterne at faget er svært eller alt for svært. Det er en udfordring som vi har taget op på skoleniveau hvor vi har arbejdet med kursisternes mestringsoplevelser. Der er bl.a. udarbejdet et katalog med ideer hvordan mestringsoplevelsen kan styrkes, og vores F-didaktiker har holdt en række fakultetsmøder, hvor lærerne har videndelt om emnet.

Evalueringen peger endvidere på nogle velkendte udfordringer ved virtuel undervisning, som også er blevet påpeget af bl.a. EVA (Danmarks Evalueringsinstitut). I den virtuelle undervisning er kontakten til læreren mindre god, og udbyttet af undervisningen er markant mindre i forhold til undervisning med fremmøde.

Medarbejdertilfredshed

Aarhus HF & VUC gennemfører hvert tredje år en omfattende måling af medarbejdertilfredshed og trivsel samt af det psykiske arbejdsmiljø. Målingen gennemføres i tilknytning til den lovpligtige arbejdspladsvurdering i en samlet MTU/APV.

Formålet med MTU/APV er at identificere, hvad der fungerer godt, og hvad der kan forbedres i forhold til trivsel og tilfredshed på Aarhus HF & VUC samt udarbejde og prioritere konkrete forslag til forbedring. Dette for at skabe høj grad af trivsel og tilfredshed, så der sikres de bedst mulige vilkår for arbejdets udførelse og for at få skabt den bedst mulige undervisning for skolens kursister.

MTU/APV er i 2019 gennemført med en kvalitativ metode med afholdelse af workshops samt en kvantitativ metode med besvarelse af et APV-spørgeskema. MTU/APV blev gennemført efter samme metode i 2016. Alle skolens medarbejdere har haft mulighed for at deltage i workshops og har tillige haft mulighed for at besvare spørgeskemaet. Deltagelsen i workshops i 2019 var ca. 90 pct. og den samlede svarprocent i spørgeskemaet var på 88 pct.

De emner, der fokuseres på spørgeskemaet i APV-delen, er de fysiske og psykiske forhold. I MTU-delen fokuserer på bl.a.:

 • Kontakt til kursister
 • Samarbejde med kolleger
 • Samarbejde med afdelingens ledelse
 • Samarbejde på tværs
 • Kvalitet i arbejdet
 • Andre forhold

Metoden og rammen for MTU/APV er udviklet på skolen inden for rammen af skolens samarbejdsudvalg, hvor en nedsat projektgruppe med medarbejderrepræsentanter fra alle tre afdeling incl. tillidsrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter forestår tilrettelæggelse, gennemførelse og afrapportering.

Opfølgning på resultaterne fra MTU/APV sker på både helskole og afdelingsniveauer med SU og AMU som platform i moniteringen af opfølgningerne.

Se seneste MTU for Aarhus HF & VUC her: MTU2019

Udvikling

Aarhus HF & VUC udvikler løbende institutionen, fagligt, pædagogisk og organisatorisk.

 • Den aktuelle lovgivning udgør sammen med Aarhus HF & VUC’s strategiplan grundlaget for de årlige handlingsplaner, som konkretiserer indsatsområderne via projekter og udviklingsforløb. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og med input og støtte fra Bestyrelsen, Uddannelsesudvalget samt Udvalg for Pædagogisk Udvikling (UPU) og Afdelingsudvalg.
 • Udviklingsprojekter og forløb er praktiske eksperimenter og samarbejder, hvor nye tanker og muligheder afprøves med henblik på at fremme et eller flere af skolens strategiske pejlemærker: Faglighed, ambitioner og kvalitet.
 • Udviklingsprojekter evalueres for at vurdere, om de har ført til ny erkendelse eller praksis, der kan integreres og udnyttes som en kvalitetsforbedring på Aarhus HF & VUC’s og pege frem mod nye indsatsområder.

Nedenfor kan du læse mere om uddannelsesudvikling og pædagogisk udvikling .

 

Pædagogisk udvikling
Aarhus HF &VUC har kursisternes læring i centrum for undervisningen og for den pædagogiske udvikling. Vi udvikler hele tiden undervisningen med henblik på, at alle kursister får det størst mulige udbytte, fagligt og almen dannende, så de er klædt bedst muligt på til videre uddannelse eller job. Vores kursistgruppe er heterogen og under stadig forandring. Vi arbejder derfor kontinuerligt med at kompetenceudvikle lærerne og tilpasse undervisningsformerne, sådan at de engagerer såvel de motiverede, stærke kursister som de mere uddannelsesfremmede kursister i deres arbejde med fagene.

Centrale elementer i skolens pædagogiske udvikling:

 • Professionelle læringsfællesskaber: Krumtappen i vores pædagogiske udvikling er professionelle læringsfællesskaber, og de værdier som professionelle læringsfællesskaber bygger på. Det indebærer bl.a. en deprivatisering af praksis, hvor lærere samarbejder, og hvor lærere og ledere samarbejder om udvikling af undervisningen med det formål at øge kursisterens læring.
 • Teambaseret aktionslæring: Alle lærere deltager i teams i aktionslæringsprojekter med henblik på at udvikle deres didaktiske praksis under kollegasupervision og efterfølgende refleksion.
 • Udvalg for Pædagogisk Udvikling (UPU): UPU er bredt sammensat af 13 lærere og 5 ledere og beslutter inden for rammerne af skolens strategi udformningen af den pædagogiske udvikling
 • Faggrupper: Vi opprioriterer faggrupperne som professionelle læringsfællesskaber og understøtter, at faggrupperne planlægger skolebaseret efteruddannelse med henblik på styrkelse af lærernes almen- og fagdidaktiske kompetencer, hvor der er behov for det.
 • Skolebaserede kurser: UPU organiserer skolebaserede kurser med henblik på en teoretisk understøttelse af aktionslæringsprojekterne og en generel kompetenceudvikling af lærerne i henhold til de strategiske mål.
 • E-didaktik: Digitale web 2.0-værktøjer er særdeles relevante til at engagere kursisterne i undervisningen og gøre dem til medproducenter. Det er desuden en væsentlig del af den almene dannelse, at kursisterne er digitalt dannede. Vi prioriterer derfor at facilitere udviklingen af lærernes e-didaktiske kompetencer. Det gør vi bl.a. gennem en række e-didaktikere, som udbyder kurser til lærerne målrettet forskellige fakulteter, personlig vejledning m.v.
 • Fakultetsdidaktikere: Vi uddanner inden for det gymnasiale område fire mastere i gymnasiedidaktik inden for områderne dansk, fremmedsprog, naturvidenskab og matematik. Formålet er at professionalisere den didaktiske udvikling og refleksion på skolen, såvel i faggrupperne, på tværs af faggrupper og i ledelsen.
 • Udviklingsprojekter: Vi prioriterer højt, at man kan deltage i udviklingsprojekter, både de eksternt understøttet af ministeriet og helt interne projekter. Vi deltager p.t. i demonstrationsskoleprojektet DIDAK og er i gang med at udvikle en ungedidaktik målrettet den større tilgang af unge til HF-uddannelsen. Desuden har vi et kompetenceudviklingsprojekt i gang på AVU, hvor vigtigheden af den sproglige dimension i alle fag er i fokus.

På Aarhus HF og VUC nytænker og udvikler vi den pædagogiske praksis via:

 • integration af ny viden og forskning i undervisningen
 • involvering af lærerne i pædagogiske udviklingsprojekter
 • lærersupport og sparring fra pædagogiske ressourceteams og fagdidaktiske konsulenter
 • afprøvning af praksis og kursistfeedback i evalueringer af undervisningen.

 

Evaluering af kursisternes læring
Den løbende evaluering af undervisningen er en integreret del af praksis blandt samtlige lærere på Aarhus HF &VUC. Underviserne foretager løbende evaluering af kursisternes mundtlige og skriftlige kompetencer i fagene. Virker de valgte metoder efter hensigten? Det er underviseren selv, som vælger fokus og definerer spørgsmålene for evalueringen.

Formålet med evalueringerne er at:

 • sikre den enkelte kursist et klart billede af egne styrker og svagheder
 • rådgive den enkelte kursist med hensyn til faglig udvikling og arbejdsmetoder
 • være opmærksom på kursister, der har brug for særlige støtteforanstaltninger (se fastholdelsesplan)
 • udvikle og justere undervisningens progression og tilrettelæggelse i forhold til kursisternes faglige formåen
 • understøtte de pædagogiske og didaktiske diskussioner i fx faggrupperegi.

 

Kompetenceudvikling
Kompetenceudviklingens overordnede formål er at sikre, at kursister og elever modtager den bedst mulige undervisning på en velfungerende skole i et udviklende, attraktivt og trygt undervisningsmiljø. Det skal kendetegne skolen, at medarbejderne er i stand til at varetage de daglige arbejdsopgaver og at de er velkvalificerede til at møde nye faglige udfordringer.

Aarhus HF &VUC har en ambition om at være Danmarks bedste VUC. For at opnå dette mål er det afgørende, at alle skolens medarbejdere besidder de faglige, de personlige og de organisatoriske kompetencer, der er en forudsætning for, at skolen kan opfylde denne ambition.

Skolens tre områder/afdelinger – det gymnasiale område, AVU-området og serviceområdet – arbejder med årlige planer for medarbejdernes kompetenceudvikling med udgangspunkt i skolens strategi. Du kan læse mere om områdernes kompetenceudvikling her:

 

Roter venligst din telefon for at se siden