Aarhus HF & VUC arbejder systematisk med kvalitetsudvikling af vores uddannelser, af undervisningen og af skolen som helhed.

Formålet med kvalitetsudvikling er til stadighed at blive bedre til at udføre vores mission: ”Gennem kompetencegivende uddannelser muliggør Aarhus HF & VUC at unge og voksne hurtigt kan skifte spor i forhold til nye personlige mål for uddannelse, beskæftigelse eller personlig udvikling. Derved bidrager skolen til mobilitet i bredeste forstand”.

Arbejdet med kvalitetsudvikling afspejler samtidig skolens strategiske pejlemærker: Faglighed, ambitioner og kvalitet.

Kvalitetsudvikling bruges fremadrettet og hjælper os med at udvikle og forbedre vores uddannelser og undervisningen og dermed understøtte, at alle vores kursister får tilpas med både udfordringer og støtte til at gennemføre deres uddannelse med det bedst mulige resultat.

En del af skolens arbejde med kvalitetsudvikling er fastlagt via lovgivning og er fast tilbagevendende initiativer som undervisningsevalueringer, elevtrivselsundersøgelser, medarbejdertrivselsundersøgelser m.v. mens andre dele af kvalitetsarbejdet justeres efter den til enhver tid gældende strategi for Aarhus HF & VUC. Aktuelle hovedområder for skolens kvalitetsarbejde er således beskrevet i skolens nuværende strategiplan: Strategiplan 2020

Nøgletal

Nøgletallene for ansatte og antal kursister opdateres i starten af hvert kursusår. Alle nøgletal på denne side følger regnskabsåret og opdateres derfor efter regnskabsårets afslutning.

De økonomiske nøgletal opdateres efter regnskabsårets afslutning.

KURSISTER OG MEDARBEJDERE

 • Antal årskursister i 2017: 2.064
 • Antal medarbejdere i 2017: 275

Se mange flere tal i årsrapporten nedenfor.

ØKONOMI (REGNSKABSÅRET 2017):

 • Omsætning: 190.192 tkr.
 • Omkostninger: 184.428 tkr. efter finansielle poster
 • Årets resultat, som er 5.764 tkr.

Egenkapital: 116.127 tkr.

Se de samlede oversigter, herunder nøgletal vedr. kursistfordeling, gennemførelse, karaktergennemsnit m.m.: Samlede oversigter

Download årsrapporter

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Tal fra Undervisningsministeriet

 • I seneste opgørelse for landets HF-uddannelser (for 2015-2017) har vi på 2-årig HF et karaktergennemsnit på 7,0, hvilket placerer os på en 5. plads i hele landet - et pænt stykke over landsgennemsnittet på 6,0. Karaktergennemsnittet for vores kursister på HF-enkeltfag var i 2017 på 7,2.
   
 • I seneste opgørelse for landets HF-uddannelser (for 2015-2017) har vi på 2-årig HF en såkaldt socioøkonomisk reference på 0,2. Det tal betyder, at vores kursister ifølge ministeriet klarer sig 0,2 karakterpoint bedre, end de burde set i forhold til deres socioøkonomiske baggrund.
   
 • I 2017 (seneste tal) søgte 354 af vores HF-dimmitender (fra både 2-årig HF og HF-enkeltfag) om optagelse på følgende videregående uddannelsesområder:
  Universitet: 33 pct.
  Professionsbachelor: 51 pct.
  Erhvervsakademi: 15 pct.
  Kunstneriske uddannelse: 1 pct.

 

Øvrige tal:

Gennemsnitlig studietid (i mdr.) for fuldførte og fuldførelsesprocent for gymnasieelever (OBS! Tallene er ikke retvisende, idet Undervisningsministeriet kun opgør tal for 2-årig HF og dermed ikke for HF-enkeltfag, som er skolens største uddannelsesområde. Via linket kan du se de tal, Undervisningsministeriet har valgt at lægge frem): http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fEAK_gym&rs:Command=Render&InstNr=751247

Tal vedrørende overgang til uddannelse (OBS! Tallene er ikke retvisende, idet Undervisningsministeriet kun opgør tal for 2-årig HF og dermed ikke for HF-enkeltfag, som er skolens største uddannelsesområde. Via linket kan du se de tal, Undervisningsministeriet har valgt at lægge frem): http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fEOU_overgang_til_27_mdr&rs:Command=Render&InstNr=751247

Overgang til beskæftigelse

Ingen statistikker tilgængelige om Aarhus HF & VUC.

Kursisttilfredshed

Aarhus HF og VUC gennemfører hvert tredje år en kursisttilfredshedsundersøgelse (ETU). Det gør vi for at finde ud af, hvad vi gør godt, og hvad vi skal forbedre fremover.

Når vi på Aarhus HF og VUC gennemfører kursisttilfredshedsundersøgelser (ETU), har vi fokus på at måle kursisttrivslen samt at identificere, hvilke faktorer der påvirker trivsel. Det overordnede formål er at få værdifuld input til, hvordan vi kan gøre vores skole til en endnu bedre uddannelsesinstitution. De spørgsmål vi bruger i undersøgelsen knytter sig til kategorier om bl.a.:

 • Organisering
 • Elevtrivsel
 • Undervisere og undervisning
 • Socialt og fysisk miljø
 • Udstyr og materialer.

Vi laver ETU i et samarbejde med et nationalt kvalitetssikringsnetværk (ESB-netværket), hvor en række andre uddannelsesinstitutioner deltager. Fordelene ved at bruge netværket er, at der bliver skabt en fælles evalueringskultur. På den måde kan vi sammenligne os med andre HF og VUC skoler i Danmark og sammenligne med egne resultater igennem årene.

Alle VUC’er og gymnasier i Danmark anvender samme basisspørgeramme og rapporteringsværktøj, som er udviklet for Undervisningsministeriet. Det er konsulentfirmaet Ennova, står for dataindsamling, -bearbejdning og -rapportering.

Se seneste elevtilfredshedsundersøgelser for Aarhus HF & VUC her: HF efterår 2017 og AVU efterår 2017

Evaluering af undervisning

I nedenstående links  er der mulighed for at se udvalgte tabeller fra Aarhus HF & VUC' seneste evaluering af undervisningen. Besvarelserne på tværs af hold og retninger er samlet i én opgørelse for henholdsvis AVU og HF. Tabellerne er bygget op med svarfordelingen i procent og i højre side fremgår det faktiske antal besvarelser.

Se evaluering af HF-undervisningen fra efteråret 2017

Se evaluering af AVU-undervisningen fra efteråret 2017

 

Medarbejdertilfredshed

Aarhus HF og VUC gennemfører hvert tredje år en omfattende måling af medarbejdertilfredshed og trivsel samt det psykiske arbejdsmiljø. Målingen gennemføres i tilknytning til den lovpligtige arbejdspladsvurdering i en samlet MTU/APV.

Formålet med MTU/APV er, at identificere hvad der fungerer godt og hvad der kan forbedres i forhold til trivsel og tilfredshed på Aarhus HF og VUC, samt udarbejde og prioritere konkrete forslag til forbedring. Dette for at skabe høj grad af trivsel og tilfredshed, så der sikres de bedst mulige vilkår for arbejdets udførelse og for at få skabt den bedst mulige undervisning for skolens kursister.

MTU/APV er i 2016 gennemført med en kvalitativ metode med afholdelse af workshops samt en kvantitativ metode med besvarelse af et APV-relateret spørgeskema. Det gennemføres efter samme metode i 2019. Alle skolens medarbejdere har mulighed for at deltage i workshops og har tillige mulighed for at besvare spørgeskemaet. Deltagelsen i workshops i 2016 var ca. 80-85% og den samlede svarprocent i spørgeskemaet var på 81%.

De emner der fokuseres på spørgeskemaet i APV delen er de fysiske og psykiske forhold. I MTU delen fokuseres der på bl.a.:

 • Kontakt til kursister
 • Samarbejde med kolleger
 • Samarbejde med nærmeste ledelse
 • Arbejdsmængde
 • Indflydelse på eget arbejde
 • Kommunikation

Metoden og rammen for MTU/APV er udviklet på skolen inden for rammen af skolens samarbejdsudvalg hvor en nedsat projektgruppe med medarbejderrepræsentanter fra alle tre afdeling incl. tillidsrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter forstår tilrettelæggelse, gennemførelse og afrapportering.

Opfølgning på resultaterne fra MTU/APV sker på både helskole og afdelingsniveauer med SU som platform i moniteringen af opfølgningerne.

Se seneste MTU for AArhus HF & VUC her: MTU 2016

Roter venligst din telefon for at se siden