Som kursist skal du følge forskellige regler her på skolen. Både i undervisningen og i aktiviteter uden for undervisningen. Helt overordnet er der 3 ting, du skal huske:

1. Kom til undervisningen, og deltag aktivt.
2. Lav dine lektier, og lad være med at snyde med afleveringerne.
3. Opfør dig hensynsfuldt over for dine medkursister, lærere og andet personale.
 

Vær i øvrigt opmærksom på, at der er regler for brug af mobiltelefon og computer i undervisningen:

  • Din mobiltelefon skal blive liggende i tasken og kun tages frem, hvis den skal bruges i undervisningen. Det er din lærer, der afgør, om den skal bruges i undervisningen. I særlige tilfælde, fx syge børn, kan din lærer give dig dispensation til at mobilen må ligge fremme.
  • Computere indgår naturligt som en del af undervisningen, og der er krav om, at du som kursist medbringer bærbar computer. Din computer skal være lukket, medmindre den bruges til undervisningsøvelser. Det er din lærer, der afgør, hvornår den skal bruges i undervisningen.


Bemærk også, at det er dit ansvar dagligt at holde dig orienteret på hhv. Intra (vigtig info om aktiviteter m.m. på skolen) og Ludus Web (vigtig info om din undervisning f.eks. vigtige beskeder fra dine lærere og lektier). Her kan du læse mere om Intra og Ludus Web, herunder hvordan du logger på: Skolens digitale platforme

Særlige regler ifm. virtuel undervisning.

Undervisning, der afvikles virtuelt, er sidestillet med undervisning, der afvikles ved fysisk fremmøde. Dvs. at vi har samme forventninger til dig om at møde ind til virtuelle lektioner til den aftalte tid i Ludus, til at være forberedt og deltage aktivt i undervisningen - uanset om det er lærerstyret eller gruppearbejde.

Når den virtuelle undervisning afvikles gennem Meet, skal dit kamera være tændt, og du skal følge lærerens anvisning i forhold til om din mikrofon skal være tændt eller slukket. Det er ikke tilladt at du videooptager undervisningssekvenser i Meet. Din lærer kan dog optage undervisningen og efterfølgende dele videoklippet med hele holdet - men kun hvis både læreren og alle kursister på holdet er indforstået med dette.

Undtagelsesvist og i helt særlige situationer kan kravet om tændt kamera afviges. Kursisten skal ansøge den pædagogiske ledelse om retten til at benytte sig af denne mulighed i bestemte situationer.

 

Mødepligt og studieaktivitet på HF

Der er mødepligt til undervisningen. Det betyder, at vi forventer, at du som kursist på hold:

  • møder til tiden, er velforberedt og afleverer dine opgaver til tiden
  • er nærværende og yder et konstruktivt bidrag til undervisningen i timerne
  • er ansvarlig i forhold til gruppearbejde og andre arbejdsformer, der indebærer samarbejde med dine medkursister
  • løbende holder dig orienteret om din studieaktivitet og gør, hvad du kan for at rette op på eventuelle mangler
  • i tilfælde af fravær fra undervisningen selv orienterer dig om, hvad holdet har lavet og udarbejder de manglende opgaver.

Dine lærere og ledelsen vurderer din studieaktivitet løbende, både i forhold til registreret fravær og aflevering af opgaver. Dit fremmøde til undervisningen registreres elektronisk, og du kan via Ludus Web løbende holde dig ajour med det. Hvis du i en kortere periode får problemer med at være studieaktiv, forventer vi, at du hurtigt kontakter dine lærere, din studievejleder eller – hvis du går i en klasse – din tutor. Så kan I sammen kan lave en plan for genopretning af studieaktiviteten. I tilfælde af længerevarende eller gentaget fravær kan du blive afkrævet en lægeerklæring, som du selv skal betale.

Hvis du som fuldtidskursist – mod forventning – ikke lever op til reglerne om studieaktivitet, vil du få en skriftlig advarsel og blive indkaldt til en samtale med din studievejleder med henblik på at udarbejde en plan for genopretningen af dit studieforløb. Såfremt du ikke overholder den aftalte plan, risikerer du at blive bortvist fra undervisningen.

Fastholdelsesstrategi på HF

Procedure for studieaktivitet på GS

Mødepligt og studieaktivitet på AVU

Der er mødepligt til undervisningen på 9.-10. klasses niveau og krav om studieaktivitet, hvilket betyder, at du møder velforberedt op til timerne, deltager aktivt i undervisningen og afleverer de opgaver, der kræves, samt deltager i de planlagte prøver.

Hvis du i en kortere periode får problemer med at være studieaktiv, forventer vi, at du hurtigt kontakter dine lærere, din studievejleder eller - hvis du går i en klasse, din kontaktlærer – så I sammen kan lave en plan for din fremtidige studieaktivitet. På Aarhus HF & VUC registreres fremmøde elektronisk, og som kursist kan du via Ludus Web løbende holde dig ajour med din egen fremmødeprocent.

Ustabilt fremmøde eller manglende studieaktivitet, herunder opgaveaflevering, kan desuden betyde, at du skriftligt indkaldes til samtale i studievejledningen. Til samtalen med studievejlederen afgøres det, om du kan fortsætte på holdet og i givet fald på hvilke betingelser. Såfremt du ikke møder frem til en indkaldt samtale, risikerer du i værste fald udmeldelse fra undervisningen og din SU afmeldes.

Har du været fraværende i en måned uden aftale med din lærer, vil du automatisk blive udmeldt af holdet og din SU afmeldes. SU vil endvidere blive afmeldt, hvis du ikke tilmelder dig de planlagte prøver, eller hvis du udebliver fra en prøve uden gyldig grund.

Fastholdelsesplan - AVU

Mødepligt og studieaktivitet på Online

Din studieaktivitet måles på, at du afleverer opgaver, der fagligt kan godkendes, samt at du går op til den afsluttende eksamen i faget. Læs mere her:

Du finder kontaktoplysninger og træffetider her: Administrationen for Online-undervisning

Se også hvilke krav, du skal opfylde for at få SU, her: Priser & SU

Politikker og regelsæt

Politik vedr. snyd

Adfærd og opførsel

Rygepolitik

Strategi mod mobning og anden krænkende adfærd

Regler for videoovervågning

Bekendtgørelser, love og regler

Roter venligst din telefon for at se siden