Større Skriftlig Opgave (SSO)

Større skriftlig opgave (SSO) er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset, hvor den vægtes med 1,5 i en hel HF-eksamen. Opgavebesvarelsen skal udarbejdes på dansk. Hvis opgaven skrives i et sprogfag, kan skolen dog give tilladelse til, at opgavebesvarelsen udarbejdes på det pågældende fremmedsprog. Det kræver, at man søger om det.


Hvilke fag
Opgaven udarbejdes inden for 1-2 fag. Skrives opgaven i ét fag, skal du enten følge undervisningen eller have aflagt eksamen i faget på mindst B-niveau. Skrives opgaven i to fag, skal du følge eller have aflagt prø­ve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på B-niveau. Du skal udarbej­de opgaven på det højeste faglige niveau, som du følger eller har fulgt i fage­ne.


Hvornår
Er du enkeltfagskursist som tager en fuld hf, skal du tilmelde dig SSO hvis du kan færdiggøre uddannelsen i løbet af skoleåret 2018/19. Hvis du følger et to-årigt forløb i faget, kan du først skrive opgaven på andet år.


Tidsrammen for SSO i skoleåret 2018/19 for enkeltfag inkl. profilklasser
Er man enkeltfagskursist (inkl. profilklasser), skrives opgaven i ugen fra fredag den 14.12.2018 til fredag den 21.12.2018.


Muligheder for dispensation
Du har mulighed for at søge dispensation til ekstra 3 dages forlænget skrivetid fra den 11. december hvis du:

- har mere end 30 timers erhvervsarbejde
- har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ønsker du at søge dispensa­tion, skal det skrives på din tilmelding. Erhvervsarbejdet skal doku­menteres med en lønseddel fra din arbejdsgiver. Hvis du har fysisk eller psykisk nedsat funktion, skal du søge om dispensation i Studieadmini­strationen hos Karin Nørholm (lokale 4.10) senest 21. september 2018 kl. 12.00 vedlagt relevant dokumentation.

Kursister, der har mundtlig eksamen i skriveugen, kan vælge at skrive i perioden 1.2.2019-8.2.2019. Har du dispensation til forlænget skrivetid vil skriveperioden være 1.2.2019-11.2.2019.


Vigtige datoer

  • Tirsdag d. 11.09.18: Info-møde kl. 9.55 i store auditorium
  • Fredag d. 21.09.18: Sidste frist for tilmelding til større skriftlig opgave. Sidste frist for ansøgning om forlænget skrivetid
  • Fredag d. 05.10.18: Skolen udmelder tildeling af vejledere.
  • Onsdag d. 10.10.18: SSO-vejledningseftermiddag fra kl. 13.55-16.40. HF-undervisningen er aflyst fra kl. 13.55 (gælder ikke GS). Der er fremmødepligt. Nærmere info følger.
  • Onsdag d. 24.10.18: Sidste frist for afgrænsning af område
  • Uge 44 og 45: Fælles oplæg om litteratursøgning til SSO
  • Tirsdag d. 11.12.18: Opgaveformuleringen hentes i Netprøver fra kl.12 for dispensater.
  • Fredag d. 14.12.18: Opgaveformuleringen hentes i Netprøver fra kl. 12.00 for alle andre kursister end dispensater.
  • Fredag d. 21.12.18: SSO uploades i Netprøver senest kl. 12.00
  • Ultimo marts 2019: Karakterer offentliggøres i LudusWeb.Links til Ministeriets læreplan og vejledning for større skriftlig opgave

Læreplanen 2017
HF-vejledningen 2018

Eksamensprojekt (EP)

Eksamensprojekt (EP) er en obligatorisk eksamen for alle hf-enkeltfagskursister som ønsker at tage en fuld HF. Eksamensprojektet laves i to fag. Du skal udarbejde en skriftlig synopsis, som danner grundlag for den individuelle mundtlige prøve.

Du skal kunne færdiggøre din HF-uddannelse i det kommende semester når du tilmelder dig Eksamensprojekt.

Der mulighed for at lave Eksamensprojekt i efteråret og i foråret. Tilmeldingsfristen til eksamen i Eksamensprojekt i efteråret er i august og tilmeldingsfristen i foråret er i januar. Hold øje med intra.

Du skal kunne færdiggøre din HF-uddannelse i det kommende semester når du tilmelder dig Eksamensprojekt. Sørg derfor selv at tage kontakt til studievejledningen, så de kan tjekke hvornår du skal tilmelde dig.


Tidsplan for eksamensprojekt (EP) forår 2019:

Mandag d. 21. januar: Infooplæg om eksamensprojekt i Store Auditorium, efterfulgt af Workshop 1 med ide-generering i fagene. Tids- og lokaleplan meldes ude senere.
Fredag d. 25. januar: Sidste frist for tilmelding. Denne foregår elektronisk. Angivelse af fag er bindende.
Onsdag d. 6. februar: Udmelding af vejledere
Fredag d. 8. marts: Godkendt emnevalg afleveres på papir-skema.
Uge 12 eller 13: Workshop 2 om synopsis – endelig dato og plan for arrangementet kommer senere
Fredag d. 5. april: Problemformulering skal være godkendt af vejleder(e)
Fredag d. 26. april: Elektronisk aflevering af synopsis

Laboratoriekurser

Du skal deltage i et laboratoriekursus, hvis du har tilmeldt dig som selvstuderende i fagene biologi, fysik, geografi eller kemi. På laboratoriekurserne, der har et omfang af 15 klokketimer, gennemføres de praktiske øvelser, der hører til faget, og der udarbejdes rapporter til godkendelse. Deltagelse i laboratoriekursus på B- eller A-niveau forudsætter, at faget er gennemført på det underliggende niveau. Hvis du f.eks. tilmelder dig til B-niveau uden at have aflagt prøve på C-niveau, kræver det at du deltager i laboratoriekursus på både 0-C niveau og C-B niveau. Kurserne ligger i marts og april i koncentrerede forløb over tre dage eller en weekend. Fremmøde til samtlige dage er obligatorisk.

Laboratoriekurser afholdes vest for Storebælt på Aarhus HF & VUC og øst for Storebælt på Københavns VUC. Se plan for LAB-kurser på Aarhus HF & VUC hér: Laboratoriekurser forår 2020

Inden du møder til laboratoriekursus, bedes du printe og læse øvelsesvejledningen til det kursus, du skal på samt dokumentet om laboratoriepraksis, der blandt andet beskriver retningslinjer for udformning og aflevering af rapporter.

Du kan normalt fritages for laboratoriekurser, hvis du kan fremlægge samtlige godkendte rapporter fra tidligere gennemførelse af de krævede praktiske øvelser. Den faglige vejleder skal godkende disse rapporter.

Hvis du er tilmeldt som selvstuderende på Aarhus HF & VUC, er du automatisk tilmeldt det tilhørende laboratoriekursus. Hvis du er selvstuderende på en anden skole, skal du tilmelde dig laboratoriekursus her: Tilmelding til LAB (OBS. Tilmelding til LAB-kurser 2019 er lukket).

Information om laboratoriekurser på Københavns VUC kan findes via deres hjemmeside: www.kvuc.dk

Øvelsesvejledninger:

Biologi C (2018-19)
Biologi B (2018-19)
Fysik C (2018-19)
Fysik B (2018-19)
Kemi C (2018-19)
Kemi B (2018-19)
Kemi A (2018-19)
Geografi C øvelsesvejledning (2018-2019)

 

Eksamen på FVU / OBU

FVU består af to fag hhv. FVU-læsning med fire trin á 30-60 timer á 60 minutter og FVU-matematik med to trin á 30-60 timer á 60 minutter. FVU er opbygget således, at du ved tilmeldingen gennemfører en kort test af en halv times varighed. Du kan gå til prøve efter hvert trin, prøverne er dog frivillige. Består du en prøve, får du et prøvebevis. Såfremt du vælger ikke at gå til prøve, kan du få et deltagerbevis, hvis du har deltaget i mindst 85 procent af undervisningen. Du kan gå til prøve på almindelige vilkår, på særlige vilkår eller som selvstuderende.  Læs mere om: FVU-prøver

Hvis en kursist bliver syg og ønsker at melde afbud til en prøve, skal det meddeles til skolens reception på tlf. 8732 2500 før prøvens start. Kursisten skal herefter booke en tid i vejledningen med henblik på at afklare, hvornår en senere prøveafholdelse kan finde sted.

Der er ikke prøver på OBU.

Tidsfrister

Dispensationsansøgninger: 1. oktober for vintereksamen i december og 1. marts for sommereksamen i maj/juni. T

Tilmelding som selvstuderende: 1. marts for AVU og 15. marts for sommereksamen i maj/juni. Henvendelse i studievejledningen.

Roter venligst din telefon for at se siden