Det er blevet politisk besluttet, at der grundet coronavirus ikke holdes eksamen i sommeren 2020 for elever og kursister på Aarhus HF & VUC. Undtaget er 2. års eleverne på det 2-årige HF, herunder 2a, hvor eleverne skal op i skriftlig og mundtlig dansk, skriftlig engelsk og yderligere et mundtligt fag (se regler og procedurer her: Info om eksamen)

På HF vil der istedet for eksamenskarakterer gives standpunktskarakterer, som ophøjes til prøvekarakterer, med mindre man fortsætter med faget på et højere niveau næste skoleår. Læs mere her: Information om vurderingssamtaler og standpunktskarakterer på HF

På AVU afslutter G- og D-niveauerne ikke med prøve i sommeren 2020. Alle kursister får i stedet en afsluttende standpunktskarakter. I fag hvor der normalt er flere prøver gives tilsvarende antal standpunktskarakterer. Standpunktskaraktererne ophøjes til prøvekarakterer. Læs mere her: Information om vurderingssamtaler og standpunktskarakterer på AVU

Alle FVU-trinprøver er aflyst. Kursister der afslutter FVU-læsning trin 4 og FVU-mat. trin 2 får en standpunktsbedømmelse ´bestået´ eller ´ikke bestået´. Den faglige vurderingssamtale indgår i en helhedsvurdering af kursisten, som standpunktskarakteren er udtryk for.

OBS! Selvstuderende skal til eksamen i alle fag (se regler og procedurer her: Info om eksamen)

 

Større Skriftlig Opgave (SSO)

Større skriftlig opgave (SSO) er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset, hvor den vægtes med 1,5 i en hel HF-eksamen. Opgavebesvarelsen skal udarbejdes på dansk. Hvis opgaven skrives i et sprogfag, kan skolen dog give tilladelse til, at opgavebesvarelsen udarbejdes på det pågældende fremmedsprog. Det kræver, at man søger om det.


Hvilke fag
Opgaven udarbejdes inden for 1-2 fag. Skrives opgaven i ét fag, skal du enten følge undervisningen eller have aflagt eksamen i faget på mindst B-niveau. Skrives opgaven i to fag, skal du følge eller have aflagt prø­ve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på B-niveau. Du skal udarbej­de opgaven på det højeste faglige niveau, som du følger eller har fulgt i fage­ne.


Hvornår
Er du enkeltfagskursist, som tager en hel HF-uddannelse, skal du tilmelde dig SSO, hvis du kan færdiggøre uddannelsen i løbet af skoleåret 2019/20. Hvis du følger et to-årigt forløb i faget, kan du først skrive opgaven på andet år.


Muligheder for dispensation
Du har mulighed for at søge dispensation til ekstra 3 dages forlænget skrivetid hvis du:

- har mere end 30 timers erhvervsarbejde
- har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ønsker du at søge dispensa­tion, skal det skrives på din tilmelding. Erhvervsarbejdet skal doku­menteres med en lønseddel fra din arbejdsgiver. Hvis du har fysisk eller psykisk nedsat funktion, skal du søge om dispensation i Studieadmini­strationen hos Karin Nørholm (lokale 4.10) vedlagt relevant dokumentation.

Læs alt om SSO her: Større Skriftlig Opgave

Links til Ministeriets læreplan og vejledning for større skriftlig opgave

Læreplanen 2017
HF-vejledningen 2019

Eksamensprojekt (EP)

Eksamensprojekt (EP) er en obligatorisk eksamen for alle hf-enkeltfagskursister som ønsker at tage en fuld HF. Eksamensprojektet laves i to fag. Du skal udarbejde en skriftlig synopsis, som danner grundlag for den individuelle mundtlige prøve.

Du skal kunne færdiggøre din HF-uddannelse i det kommende semester når du tilmelder dig Eksamensprojekt.

Der mulighed for at lave Eksamensprojekt i efteråret og i foråret. Tilmeldingsfristen til eksamen i Eksamensprojekt i efteråret er i august og tilmeldingsfristen i foråret er i januar. Hold øje med Studieinfo.

Du skal kunne færdiggøre din HF-uddannelse i det kommende semester når du tilmelder dig Eksamensprojekt. Sørg derfor selv at tage kontakt til studievejledningen så de kan tjekke, hvornår du skal tilmelde dig.

Læs alt om EP her: Eksamensprojekt

Laboratoriekurser

Du skal deltage i et laboratoriekursus, hvis du har tilmeldt dig som selvstuderende i fagene biologi, fysik, geografi eller kemi. På laboratoriekurserne, der har et omfang af 15 klokketimer, gennemføres de praktiske øvelser, der hører til faget, og der udarbejdes rapporter til godkendelse. Deltagelse i laboratoriekursus på B- eller A-niveau forudsætter, at faget er gennemført på det underliggende niveau. Hvis du f.eks. tilmelder dig til B-niveau uden at have aflagt prøve på C-niveau, kræver det at du deltager i laboratoriekursus på både 0-C niveau og C-B niveau. Kurserne ligger i marts og april i koncentrerede forløb over tre dage eller en weekend. Fremmøde til samtlige dage er obligatorisk.

Pga. corona-krisen er de almindelige laboratoriekurser erstattet af virtuelle laboratoriekurser. Eksamen for selvstuderende afvikles som normalt.

Inden du møder til laboratoriekursus, bedes du printe og læse øvelsesvejledningen til det kursus, du skal på samt dokumentet om laboratoriepraksis, der blandt andet beskriver retningslinjer for udformning og aflevering af rapporter.

Du kan normalt fritages for laboratoriekurser, hvis du kan fremlægge samtlige godkendte rapporter fra tidligere gennemførelse af de krævede praktiske øvelser. Den faglige vejleder skal godkende disse rapporter.

Hvis du er tilmeldt som selvstuderende på Aarhus HF & VUC, er du automatisk tilmeldt det tilhørende laboratoriekursus. Hvis du er selvstuderende på en anden skole, skal du udfylde denne formular inden 28. februar 2021. Bemærk: Der er først åbent for tilmelding via formularen fra december 2020. Efter den 28. februar 2021 bedes du i stedet sende en mail til labselvstud@aarhushfogvuc.dk med følgende oplysninger: Hvilke fag og hvilken lab-weekend, du ønsker. Så ser vi, hvad der lader sig gøre og giver dig besked via samme mail, som du har sendt fra. OBS! Det er ikke sikkert, vi kan imødekomme dine ønsker.

Information om laboratoriekurser på Københavns VUC kan findes via deres hjemmeside: www.kvuc.dk

Øvelsesvejledninger:

Biologi C (2019-20)
Biologi B (2019-20)
Fysik C (2019-20)
Fysik B (2019-20)
Kemi C (2019-20)
Kemi B (2019-20)
Kemi A (2019-20)
Geografi C (2019-20)

Eksamensdispensation

Ansøgningsfrist for HF/GS
Seneste frist for ansøgning på HF/GS er 1. oktober for vintereksamen og 1. marts for sommereksamen. Hent HF/GS ansøgningsskema her: HF-GS dispensationsansøgning sommer 2020

Ansøgningsfrist for AVU
Seneste frist for ansøgning på 9.-10. klasses niveau er 1. oktober for vintereksamen i december og 1. marts for sommereksamen. Du finder ansøgningsskemaet her: AVU dispensationsansøgning sommer 2020

Ansøgningsfrist SSO
Eksamensdispensation til SSO i december 2019 skal søges senest 20. september 2019. Du finder ansøgningsskemaet her: HF dispensationsansøgning SSO december 2019

Tidsfrister

Dispensationsansøgninger: 1. oktober for vintereksamen i december og 1. marts for sommereksamen i maj/juni. T

Tilmelding som selvstuderende: 1. marts for AVU og 15. marts for sommereksamen i maj/juni. Henvendelse i studievejledningen.

Roter venligst din telefon for at se siden