Aarhus HF og VUC logo
Søg
Close this search box.

Kvalitetssystem og tilfredshedsundersøgelser

Om kvalitetssystemet

Aarhus HF & VUC arbejder systematisk med kvalitetsudvikling af vores uddannelser, af undervisningen og af skolen som helhed. Se vores procedure for arbejdet med kvalitetssystemet.

Formålet med kvalitetsudvikling er til stadighed at blive bedre til at udføre vores mission: ”Gennem kompetencegivende uddannelser muliggør Aarhus HF & VUC at unge og voksne hurtigt kan skifte spor i forhold til nye personlige mål for uddannelse, beskæftigelse eller personlig udvikling. Derved bidrager skolen til mobilitet i bredeste forstand”.

Arbejdet med kvalitetsudvikling afspejler samtidig skolens strategiske pejlemærker: Faglighed, ambitioner og kvalitet.

Kvalitetsudvikling bruges fremadrettet og hjælper os med at udvikle og forbedre vores uddannelser og undervisningen og dermed understøtte, at alle vores kursister får tilpas med både udfordringer og støtte til at gennemføre deres uddannelse med det bedst mulige resultat.

En del af skolens arbejde med kvalitetsudvikling er fastlagt via lovgivning og er fast tilbagevendende initiativer som undervisningsevalueringer, elevtrivselsundersøgelser, medarbejdertrivselsundersøgelser m.v. mens andre dele af kvalitetsarbejdet justeres efter den til enhver tid gældende strategi for Aarhus HF & VUC. Aktuelle hovedområder for skolens kvalitetsarbejde er således beskrevet i skolens nuværende Strategiplan 2024 og strategiens handlingsplaner for de seneste 3 skoleår:

Evalueringer

Aarhus HF og VUC gennemfører hvert tredje år en undersøgelse af alle skolens kursisters vurdering af undervisningsmiljøet (UMV). Vi gennemfører desuden hvert år undervisningsministeriets lovpligtige elevtrivselsundersøgelse for ungdomsuddannelser (ETU) i vores toårige hf-klasser. I begge undersøgelser har vi fokus på at måle elevtrivslen i forhold til udvalgte parametre samt at få et overblik over hvor vores læringsmiljø er rigtig velfungerende, og hvor der er behov for nye tiltag. Det overordnede formål er at få værdifulde input til, hvordan vi kan gøre vores skole til en endnu bedre uddannelsesinstitution.

Spørgsmålene i den årlige elevtrivselsundersøgelse (ETU) knytter sig til det psykiske undervisningsmiljø, opdelt i kategorierne:

 • Læringsmiljø
 • Motivation og indsats
 • Selvvurderet elevperformance
 • Klasserelationer
 • Velbefindende
 • Arbejdspres
 • Mobning
 • Frafald

Se resultat af elevtrivselsundersøgelsen fra 2023 (ETU). Undervisningsmiljøvurderingen (UMV) er bredere, idet den ud over at afdække det psykiske undervisningsmiljø også afdækker kursisternes vurdering af det fysiske og det æstetiske undervisningsmiljø.

I begge undersøgelser anvender vi eksterne konsulentfirmaer som står for dataindsamling, -bearbejdning og rapportering.

Se resultat af undervisningsmiljøvurderinger fra 2021 (UMV) her:

Kursister på alle skolens hold gennemfører hvert år en standardiseret evaluering af undervisningen og deres egen indsats på holdet. 

Læs mere og se seneste rapport om Aarhus HF & VUC’s evaluering af undervisningen her: Undervisningsevaluering

Den løbende evaluering af kursisternes studiekompetencer og deres opfyldelse af de faglige mål er en integreret del af praksis blandt samtlige lærere på Aarhus HF & VUC. Underviserne foretager løbende evaluering af kursisternes mundtlige og skriftlige kompetencer i fagene. Formålet med evalueringerne er at:

 • give den enkelte kursist et klart billede af egne styrker og svagheder
 • rådgive den enkelte kursist med hensyn til faglig udvikling og arbejdsmetoder
 • være opmærksom på kursister, der har brug for særlige støtteforanstaltninger (se fastholdelsesplaner)

For at kursisterne kan arbejde målrettet med at opfylde de faglige mål i de fag de følger, er det vigtigt at de har et klart billede af hvad de kan, og hvad de ikke kan endnu i faget.

I den gymnasiale afdeling tilbydes kursisterne derfor årligt 1-2 evalueringssamtaler pr. fag. Under samtalen drøftes såvel kursistens arbejdsindsats i faget, samt i hvilket omfang kursisterne lever op til de faglige mål. Den faglige vurdering af kursisternes målopfyldelse skrives tillige ind i deres studiebog i Ludus Web hvert efterår i oktober og hvert forår i marts.

På AVU gennemføres på basis, F- og E-niveau faglige vurderinger på baggrund af individuelle samtaler med kursisterne. Vurderingen dokumenteres i Ludus Web. På D-, E-, F- og G-niveau gennemfører lærerne løbende individuel evaluering (eksamensbærende hold).

Udvikling

Aarhus HF & VUC udvikler løbende institutionen fagligt, pædagogisk og organisatorisk.

Den aktuelle lovgivning udgør sammen med Aarhus HF & VUC’s strategiplan grundlaget for de årlige handlingsplaner, som konkretiserer indsatsområderne via projekter og udviklingsforløb. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og med input og støtte fra Bestyrelsen, Uddannelsesudvalget samt Udvalg for Pædagogisk Udvikling (UPU) og Afdelingsudvalg.

Udviklingsprojekter og forløb er praktiske eksperimenter og samarbejder, hvor nye tanker og muligheder afprøves med henblik på at fremme et eller flere af skolens strategiske pejlemærker: Faglighedambitioner og kvalitet.

Udviklingsprojekter evalueres for at vurdere, om de har ført til ny erkendelse eller praksis, der kan integreres og udnyttes som en kvalitetsforbedring på Aarhus HF & VUC’s og pege frem mod nye indsatsområder.

Aarhus HF & VUC har kursisternes læring i centrum for undervisningen og for den pædagogiske udvikling. Vi udvikler hele tiden undervisningen med henblik på, at alle kursister får det størst mulige udbytte, fagligt og alment dannende, så de er klædt bedst muligt på til videre uddannelse eller job. Vores kursistgruppe er heterogen og under stadig forandring. Vi arbejder derfor kontinuerligt med at kompetenceudvikle lærerne og tilpasse undervisningsformerne, sådan at de engagerer såvel de motiverede, stærke kursister som de mere uddannelsesfremmede kursister i deres arbejde med fagene. Udvalg for Pædagogisk Udvikling (UPU) er krumtappen i skolens pædagogiske udvikling. UPU er bredt sammensat af 13 lærere og 5 ledere og beslutter inden for rammerne af skolens strategi.

Centrale elementer i skolens pædagogiske udvikling:

 • Professionelle læringsfællesskaber: Helt centralt i vores pædagogiske udvikling står styrkelse af professionelle læringsfællesskaber, og de værdier som professionelle læringsfællesskaber bygger på. Det indebærer bl.a. en deprivatisering af praksis, hvor lærere samarbejder, og hvor lærere og ledere samarbejder om udvikling af undervisningen med det formål at øge kursisternes læring.
 • Langsigtet kapacitetsopbygning forstået på den måde at vi har kompetenceudviklet undervisere til at forestå en meget stor del af den didaktiske udvikling af skolens lærere. Det gælder i det gymnasiale område de 5 fakultetsdidaktikere som gennemfører større udviklingsprojekter på skolen, vores 4 supervisionslærere der afholder kurser i supervision for kollegerne, skolens 11 edidaktikere (for både AVU og det gymnasiale område) (se nedenfor), elæringsudvikler og o-didaktikere i online.
 • Faggrupper: Vi opprioriterer faggrupperne som professionelle læringsfællesskaber i projektet ”Styrkede Praksisfællesskaber 2020-24”. Her har faggrupperne i den gymnasiale afdeling fået uddelegeret ledelse og eget efteruddannelsesbudget med henblik på at formulere en didaktisk målsætning for faggruppen og gennemføre målsætningen gennem faggruppedage, faggruppemøder, efteruddannelse og mindre udviklingsprojekter mellem 2-3 af faggruppens lærere. Til hver faggruppe er tilknyttet en fakultetsdidaktiker som faciliterer udviklingsarbejdet.
 • Skolebaserede kurser: UPU organiserer skolebaserede kurser med henblik på en teoretisk understøttelse af aktionslæringsprojekterne og en generel kompetenceudvikling af lærerne i henhold til de strategiske mål.
 • E-didaktik: Digitale web 2.0-værktøjer er særdeles relevante til at engagere kursisterne i undervisningen og gøre dem til medproducenter. Det er desuden en væsentlig del af den almene dannelse, at kursisterne er digitalt dannede. Vi prioriterer derfor at facilitere udviklingen af lærernes e-didaktiske kompetencer. Det gør vi bl.a. gennem en række e-didaktikere, som udbyder kurser til lærerne målrettet forskellige fakulteter, personlig vejledning m.v.
 • Fakultetsdidaktikere: Vi har inden for det gymnasiale område uddannet fem mastere i gymnasiedidaktik inden for områderne dansk, fremmedsprog, humaniora/samfundsvidenskab, naturvidenskab og matematik. Formålet er at professionalisere den didaktiske udvikling og refleksion på skolen, såvel i faggrupperne, på tværs af faggrupper og i ledelsen.

Kompetenceudviklingens overordnede formål er at sikre, at kursister og elever modtager den bedst mulige undervisning på en velfungerende skole i et udviklende, attraktivt og trygt undervisningsmiljø. Det skal kendetegne skolen, at medarbejderne er i stand til at varetage de daglige arbejdsopgaver og at de er velkvalificerede til at møde nye faglige udfordringer. Aarhus HF & VUC har en ambition om at være Danmarks bedste VUC. For at opnå dette mål er det afgørende, at alle skolens medarbejdere besidder de faglige, de personlige og de organisatoriske kompetencer, der er en forudsætning for, at skolen kan opfylde denne ambition. Skolens tre områder/afdelinger – det gymnasiale område, AVU-området og serviceområdet – arbejder med årlige planer for medarbejdernes kompetenceudvikling med udgangspunkt i skolens strategi. Du kan læse mere om områdernes kompetenceudvikling her:

Medarbejdertrivsel og tilfredshed

Formålet med MTU/APV er at identificere, hvad der fungerer godt, og hvad der kan forbedres i forhold til medarbejdernes trivsel på Aarhus HF & VUC samt udarbejde og prioritere konkrete forslag til forbedring. Dette for at skabe høj grad af trivsel og tilfredshed, så der sikres de bedst mulige vilkår for arbejdets udførelse og for at få skabt den bedst mulige undervisning for skolens kursister.

MTU/APV er i 2022 gennemført med en kombination af kvantitativ og kvalitativ metode med indhentelse af datagrundlag i spørgeskema og efterfølgende afholdelse af workshops samt et APV-spørgeskema. Alle skolens medarbejdere har haft mulighed for at deltage i workshops og har tillige haft mulighed for at besvare spørgeskemaet.

De emner, der fokuseres på spørgeskemaet i APV-delen, er de fysiske og psykiske forhold. MTU-delen fokuserer på.:

 • Kontakt til kursister
 • Samarbejde med kolleger
 • Samarbejde med afdelingens ledelse
 • Samarbejde på tværs
 • Det daglige arbejde
 • Andre forhold

Metoden for MTU/APV er udviklet på skolen inden for rammen af skolens samarbejdsudvalg, hvor en nedsat projektgruppe med medarbejderrepræsentanter fra alle tre afdelinger inkl. tillidsrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter forestår tilrettelæggelse, gennemførsel og afrapportering.

Opfølgning på resultaterne fra MTU/APV sker på både helskole- og afdelingsniveauer med samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget som platform i moniteringen af opfølgningerne. Se seneste MTU for Aarhus HF & VUC her: MTU 2022

Nøgletal og selvevaluering

Som en naturlig del af kvalitetsarbejdet gennemføres årligt en selvevaluering, som også bidrager med input til de årlige opfølgningsplaner. Selvevalueringen indgår således i årshjulet for skolens kvalitetsarbejde, hvor medarbejdere og kursister inddrages i forskellige fora, som udspringer af skolens samarbejdsstruktur. Årshjulet beskriver den proces hvor information og viden systematisk indsamles med henblik på at identificere fokus områder, hvor kvaliteten kan/bør forbedres. Selvevalueringen omfatter især skolens særlige faglige og pædagogiske indsatsområder. Læs mere her: Nøgletal og selvevaluering.