Nøgletal og selvevaluering

Om selvevalueringen

Selvevalueringen er en central del af kvalitetsarbejdet på Aarhus HF & VUC og udgangspunkt for udarbejdelsen af den årlige opfølgningsplan. Selvevalueringen indgår således i årshjulet for kvalitetsarbejdet, som er en proces, hvor data systematisk indsamles og evalueres med henblik på at identificere styrker og svagheder samt behov for kvalitetsforbedringer. Evalueringens resultater indgår herefter i skolens opfølgningsplan.

AVU-området
AVU-området har samlet haft 288 årselever i 2022, hvilket er 60 færre end budgetteret og et fald på 15% i forhold til 2021.

Den ordinære AVU-aktivitet i 2022 er 43 årselever mindre end aktiviteten i 2021 og 41 årselever under budgettet for 2022. Faldet formodes bl.a. at hænge sammen med højkonjunkturen i 2022, hvor mange potentielle AVU-kursister har haft forholdsvist let ved at få job. Tallet for gennemførsel på AVU er i skoleåret 2020/2021 på 69%, hvilket er marginalt lavere end året før. Prøvedeltagelsen i 2022 er faldet, men dog fortsat på niveau med skoleåret 2018/2019. I skoleåret 2019/2020 og 2020/2021 blev der grundet COVID-19 aflyst eksamener, og de kursister, som gennemførte, fik en standpunktskarakter i stedet for at gå til eksamen. Standpunktskarakteren blev ophøjet til eksamenskarakter.

Online-tilbuddet ligger i 2022 7% under budgettet, og er 3 årselever under 2021 niveau. FVU- og OBU-aktiviteten i 2022 er ligeledes under budget og dette hænger naturligt sammen med den generelle nedgang i AVU-aktiviteten.

Årskursisttal og gennemførsel:

Årselever    Budget 2022   Realiseret 2022  Ændring  Ændring i %
AVU229188-41-18%
AVU Online7671-5-7%
FVU3222-10-31%
OBU117-4-36%
I alt348288-60-17%
AVU samlet (skoleår)2019/20202020/20212021/2022
Gennemførsel73%70%69%
Prøvedeltagelse72%67%63%


Det gymnasiale område
Det gymnasiale område har samlet realiseret 1.330 årselever i 2022, hvilket er 124 færre end budgetteret og et fald på 11% i forhold til 2021.

I 2022 var antallet af realiserede årselever på HF-enkeltfag 51 mindre end det budgetterede og i forhold til 2021 var det et fald på 75 årselever. Faldet på HF-enkeltfag hænger primært sammen med højkonjunkturen i 2022, som får mange potentielle HF-e-kursister til at søge mod job i stedet. Gennemførslen af undervisning på HF-enkeltfag var i 2022 på 76%, hvilket er lidt lavere end årene med COVID-19. Prøvedeltagelsen var i 2022 lavere end 2020 og 2021, hvilket hænger naturligt sammen med, at en lang række kursister i 2020/2021 ikke var til eksamen grundet COVID-19 og i stedet fik en standpunktskarakter, der blev ophøjet til eksamenskarakter.

HF-online er i 2022 faldet med 25 årselever i forhold til 2021 og ligger 6% under budgettet. Gennemførslen på HF-online er beregnet ud fra antal elever fra afleveringsplanen er igangsat til holdet slutter. Her ses at gennemførslen er på 74% i 2022, hvilket er tæt på det normale for HF-enkeltfag.

På det 2-årige HF inkl. brobygning er der i 2022 realiseret 342 årselever, hvilket er en stigning på 6 årselever i forhold til 2021, men modsat et fald på 2% i forhold til budgettet for 2022.

SOF og GS opgøres her samlet, da SOF bliver afholdt efter de samme principper som GS. Antallet af SOF/GS-årselever er i 2022 faldet med 65 i forhold til 2021. Antal årselever i 2022 ligger 53 under budgettet, og svarer til en nedgang på 23% for tilstedeværelsesundervisning og 2% for online undervisning. Beståelsesprocenten er i 2022 på 93%, hvilket svarer til niveauet før COVID -19.

Årskursister budgetteret/realiseret:

Årskursister

Budget 2022

 Realiseret 2022

 Ændring

Ændring i %

HF-e alm.

601

550

-51

-8%

HF-e online

235

221

-14

-6%

HF2

348

342

-6

-2%

GS/SOF alm.

224

172

-52

-23%

GS/SOF online

46

45

-1

-2%

I alt

1.454

1.330

-124

-9%

Det gymnasiale område

2020

2021

2022

GS/SOF – andel bestået (baseret på antal på holdet ved undervisningens afslutning

95%

96%

93%

Gennemførsel, HF-e online

76%

74%

Gennemførsel HF-enkeltfag

78%

78%

76%

Prøvedeltagelse HF-enkeltfag (baseret på antal tilmeldte på holdet)

76%

73%

68%

Gennemførslen, HF2                         2017-2018    2018-2019     2019-2020
Fra UVMs Uddannelsesstatistik58%72%80%
Landsplan73%75%72%
Afbrud på 1. årgang, HF2                         2017-2018    2018-2019     2019-2020
Landsgennemsnit (HF2)21%18%16%
Aarhus HF & VUC25%24%16%

Afsluttende eksamensgennemsnit (tal fra UVMs uddannelsesstatistik):

 

2019-2020

2020-2021

2021-2022

HF2 på landsplan

6,3

6,3

6,1

HF2 på Aarhus HF & VUC

7,4

7,0

7,2

Socioøkonomisk reference HF2 på Aarhus HF & VUC

7,1

6,8

6,9

HFe på landsplan

6,8

7,1

7,0

HFe på Aarhus HF & VUC

7,1

7,2

7,4

Både på HF2 og på HFE ligger Aarhus HF & VUC fortsat pænt over landsgennemsnittet.
Karaktergennemsnittet på HF-enkeltfag var ved sommereksamen 2022 på 7,4, hvilket placerer os i den bedste tredjedel af landets i alt 38 HF-enkeltfagsudbudssteder. Gennemsnittet på landsplan var 7,0. Karaktergennemsnittet på 2-årig HF var ved sommereksamen 2022 på 7,2, hvilket er det højeste i region Midtjylland og landets fjerde højeste HF2-karaktergennemsnit blandt de 120 steder i Danmark, hvor der udbydes to-årigt HF. Landsgennemsnittet var 6,1. Det forventede karaktergennemsnit ud fra kursisternes socioøkonomiske baggrund var 6,9, og med et gennemsnit på 7,2 ligger Aarhus HF & VUC over forventet på social løfteevne i 2022.

Der laves ikke tilsvarende statistikker på AVU-området. AVU-området har i 2022 løbende arbejdet med at konsolidere sig for at tilpasse sig det faldende optag. AVU-området har i 2022 desuden gennemført en række nye og spændende udviklingsinitiativer med sigte på at øge det eksterne samarbejde samt styrke fagligheden og kvaliteten af uddannelsestilbuddet

Både Gym- og AVU-området på Aarhus HF & VUC evaluerer eksamensresultaterne i de enkelte fag én gang årligt med faggrupperne

Nedenstående tabel fra UVMs uddannelsesstatistik viser overgang til videre uddannelse 27 måneder efter, at HF2-kursister forlod Aarhus HF og VUC med en færdig HF2-eksamen. Fx viser kolonnen Skoleår afgang 2018/19, hvor de kursister, der forlod Aarhus HF og VUC med et fuldt eksamensbevis sommeren 2019, står uddannelsesmæssigt i september 2021. Her går 9,6% på en erhvervsuddannelse, 7,7% på en kortere videregående uddannelse og 49,0% på en mellemlang eller lang videregående uddannelse (kan både være en professionsbachelor eller en akademisk bachelor). 2,9 % har afbrudt en videregående uddannelse og 30,8% er ikke gået i gang med videre uddannelse. 56,7% er i gang med en videre uddannelse, hvilket er højere end landsgennemsnittet for denne årgang, der ligger på 46,4%. Det er positivt, at afbrud på videre uddannelse er faldende. Karrierelæringsaktiviteter på skolen skal hjælpe kursisterne til at træffe gode valg ift. videre uddannelse.

Elevtrivselsundersøgelsen (ETU), der bliver gennemført på HF2 hvert skoleår (tal fra UVMs uddannelsesstatistik – jo højere, jo højere positivt resultat):

 

2021-22

 

2022-23

 
 

Aarhus HF & VUC

Landsgennemsnit

Aarhus HF & VUC

Landsgennemsnit

Læringsmiljø

65

64

69

64

Elevernes motivation og indsats

70

71

64

66

Selvvurderet elevperformance

70

72

69

71

Klasserelationer

74

76

75

77

Velbefindende

69

78

70

77

Støtte hjemmefra

68

75

70

75

Arbejdspres

70

69

66

70

Mobning, Chikane m.v.

93

93

93

92

Elevtrivslen i det toårige HF på Aarhus HF & VUC er god – og vil ligger på linje med andre sammenlignelige, store hf-skoler som KVUC og Aarhus Akademi. ETU for 2022/23 blev gennemført i december 2022, og resultaterne præsentes i Konklusion på ETU 2022.

Sammenlignet med Landsgennemsnittet (LG) ligger vi en smule lavere (LG er 74), men det er et gennemsnit for alle de gymnasiale uddannelser, og generelt ligger hf-elevers vurdering af deres trivsel på den gymnasiale uddannelse lidt under de treårige gymnasiale uddannelser. Dette bekræftes af at vores resultat til forveksling ligner resultatet fra sammenlignelige, store hf-skoler som KVUC og Aarhus Akademi.

På Aarhus HF & VUC har vi især grund til at være tilfredse med kursisternes positive vurdering af vores læringsmiljø, herunder relationen til deres lærere, hvor vi ligger 5 point over landsgennemsnittet (69, LG = 64), af klasserelationer (77) samt den lave forekomst af mobning (93).  

Undersøgelsen giver anledning til følgende indsatsområder:

  • Motivation og indsats: Vi har fortsat fokus på lærernes facilitering af kursisternes arbejdsproces omkring skriftlige opgaver
  • Selvvurderet elevperformance: Vi har fortsat fokus på elevkoncentration og fordybelse, herunder at undgå forstyrrelser i undervisningen
  • Klasserelationer og velbefindende: Vi arbejder videre med at udbygge sociale og faglige tiltag på tværs af klasser i det kommende skoleår.

Undervisningsmiljøvurderingen, UMV
Der er i november 2021 gennemført undervisningsmiljøvurdering bredt i alle skolens tilrettelæggelser. Resultaterne og kommende indsatser kan læses i Konklusion på UMV 2021. Kursistrådet og “klasserødder” inddrages i fortolkning af resultaterne og forslag til indsatser.

Vi forventer at sætte følgende indsatser i gang i løbet af 2022:

1. Feedback som pædagogisk fokusområde
2. Fokus på at undgå støj, dvs. skabe ro og mulighed for koncentration i undervisningslokalerne.
3. Konsekvens over for useriøse elever.
4. I visse tilretttelæggelser vil vi arbejde målrettet på at tage bedre imod de nye kursister, der
begynder til august 2022. Det gælder først og fremmest gymnasial supplering og hf enkeltfag
5. Forbedring af det æstetiske undervisningsmiljø i fællesarealerne i studieområderne i tårnet. 6. Temperatur og regulering: Det er et indsatsområde at forbedre vores tekniske muligheder for at styre temperaturen på skolen.

Kursister på alle skolens hold gennemfører hvert år en standardiseret evaluering af undervisningen og deres egen indsats på holdet. Holdets lærer gennemgår resultatet med kursisterne på holdet med henblik på at aftale hvordan der fremadrettet følges op på evalueringen fx gennem justering af forhold i undervisningen eller øget ansvarlighed fra kursisterne. Det samlede resultat analyseres i Udvalg for Pædagogisk Udvikling med henblik på om der skal iværksættes pædagogisk-didaktisk udvikling inden for bestemte områder. Resultatet af evalueringen drøftes endvidere i følgende fora:

  • Skolens ledelse
  • Lærerens MUS med nærmeste leder
  • Faggrupperne som får tilsendt et samlet overblik over elevsvar i deres fag

Resultatet for 2022 ligner med små udsving resultatet for de foregående år. 63% har gennemført evalueringen.

Generelt trives kursisterne rigtigt godt på holdene(90%), og de har en fin relation til deres lærer(87% føler sig altid/ofte set af deres lærer).

I forhold til læringsudbytte, så lærer 70 % af kursisterne altid/ofte så meget som de kan i faget. De har meget stor udbytte af holdsiderne (hjemmeside hvor al materiale fra undervisningen bliver delt). Her svarer 75% af kursisterne, at holdsiden i meget høj/høj grad styrker deres læring i faget, hvilket er en stor stigning i forhold til 2021, hvor det var 45%, der svarede således. Det tyder på at implementeringen af holdsiderne, som der er blevet arbejdet på et par år, nu fungerer rigtigt godt og støtter kursisterne i deres læring.

I nedenstående links er der mulighed for at se udvalgte tabeller fra Aarhus HF & VUC’s seneste evaluering af undervisningen. Besvarelserne på tværs af hold og retninger er samlet i særskilte opgørelser for henholdsvis AVU og HF. Tabellerne er bygget op med svarfordelingen i procent, og i højre side fremgår det faktiske antal besvarelser.

Link til resultat for hele skolen, for den gymnasiale afdeling og for AVU:

Frem mod 2024 har skolen i Strategiplan 2024, defineret fire brede mål, som sætter den overordnede retning:

1. Faglig stærk skole med evne til samtidig at skabe social mobilitet og forbedre kursisternes livsmestring og dannelse.
2. Godt og bredspektret studiemiljø, som både evner at tiltrække unge og voksne.
3. Attraktiv arbejdsplads, som evner at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere.
4. Flere årskursister.

De overordnede mål er konkretiseret i målsætninger og konkrete handlinger, som fremgår af den strategiske handlingsplan 2023-2024. Større projekter er beskrevet mere indgående i ledelsens beretning i årsrapporten.
I april/maj laves selvevalueringen i status på strategisk handlingsplan og en ny strategisk handlingsplan for 2024-25 udarbejdes med inddragelse af afdelingsudvalg og præsenteres for bestyrelsen i september.

I den kommende strategiske handlingsplan inddrages initiativer til rekruttering og fastholdelse samt indsatser, der er foreslået som resultat af ETU, UMV og undervisningsevalueringer jf. ovenfor.