Nøgletal og selvevaluering

Om selvevalueringen

Selvevalueringen er en central del af kvalitetsarbejdet på Aarhus HF & VUC og udgangspunkt for udarbejdelsen af den årlige opfølgningsplan. Selvevalueringen indgår således i årshjulet for kvalitetsarbejdet, som er en proces, hvor data systematisk indsamles og evalueres med henblik på at identificere styrker og svagheder samt behov for kvalitetsforbedringer. Evalueringens resultater indgår herefter i skolens opfølgningsplan.

AVU-området 
AVU-området har samlet haft 339 årskursister i 2021, hvilket er 45 færre end budgetteret og et fald på 4% i forhold til 2020. Den ordinære AVU-aktivitet i 2021 er 18 årselever mindre end aktiviteten i 2020 og 37 årselever under budgettet for 2021. Faldet formodes at hænge sammen med den aktuelle højkonjunktur, hvor mange potentielle AVU-kursister har forholdsvist let ved at få job. Tallet for gennemførsel på AVU er i skoleåret 2020/2021 tilbage på niveauet fra før COVID-19. Prøvedeltagelsen i 2021 er faldende, men dog fortsat højere end skoleåret 2018/2019. I skoleåret 2020/2021 blev der grundet COVID-19 også aflyst eksamener, og de kursister som gennemførte fik i stedet en standpunktskarakter, der blev ophøjet til eksamenskarakter. Online-tilbuddet ligger i 2021 7% over budgettet og er 11 årselever over-2020 niveau. FVU- og OBU-aktiviteten i 2021 er under budget og hænger naturligt sammen med de store perioder med COVID-19 nedlukninger.

Årselever    Budget 2021   Realiseret 2021  Ændring  Ændring i %
AVU268231-37-14%
AVU Online697457%
FVU3728-9-24%
OBU106-4-40%
I alt384339-45-12%
AVU samlet (skoleår)2018/20192019/20202020/2021
Gennemførsel71%73%70%
Prøvedeltagelse63%72%67%

Det gymnasiale område
I 2021 var antallet af realiserede årskursister på HF-enkeltfag 30 mindre end det budgetterede og i forhold til 2020 var det et fald på 34 årskursister. Faldet på HF-enkeltfag hænger primært sammen med den aktuelle højkonjunktur, som får mange potentielle HF-e-kursister til at søge mod job i stedet. Gennemførslen med eksamen på HF-enkeltfag var i 2021 på 93%, hvilket er højere end 2019, men lavere end 2020. Dette hænger naturligt sammen med, at en lang række kursister i 2021 ikke var til eksamen grundet COVID-19 og i stedet fik en standpunktskarakter, der blev ophøjet til eksamenskarakter. Derfor er prøvedeltagelsen stadig høj.

HF Online er i 2021 faldet med 7 årskursister i forhold til 2020 og ligger 10% under budgettet. Også her er eksamensandelen påvirket af standpunktskarakterer.

På det 2-årige HF er der realiseret 336 årskursister, hvilket er en stigning på 33 årskursister i forhold til 2020. Dette hænger sammen med, at der fra august 2021 var en klasse mere på både 1. og 2. årgang.

SOF og GS opgøres her samlet, da SOF bliver afholdt efter de samme principper som GS. Antallet af SOF/GS årskursister er i 2021 faldet med 34 i forhold til 2020. Væksten i SOF opvejer derfor ikke nedgangen i GS. Antal årskursister i 2021 ligger 11 under budgettet, og der ses en tydelig forskydning fra det ordinære fremmødebaserede tilbud til online. Den forskydning kan nok tilskrives både ønsket om fleksibilitet og COVID-19. Beståelsesprocenten er i 2021 fortsat høj.

Der er i skoleåret 20/21 sket en tilbagegang i gennemførelsen på både HFE og HF2 ift. året før, men en markant fremgang målt ift. 18/19. Senest målte frafald er 27% på HFE og 29% på HF2. Frafaldet på HF2 sker især det første år, så det er meget positivt, at årgang 20/21 på HF2 holder meget bedre fast end tidligere årgange, så Aarhus HF & VUC nu ligger på niveau med landsgennemsnittet på 16% afbrud på 1. årgang.
Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre fastholdelsen, og indsatser på GYM-området er beskrevet her: GYM – fokus på fastholdelse 2021-2022.

Gennemførslen, HF2                         2017-2018    2018-2019     2019-2020
Fra UVMs Uddannelsesstatistik58%72%80%
Landsplan73%75%72%
Afbrud på 1. årgang, HF2                         2017-2018    2018-2019     2019-2020
Landsgennemsnit (HF2)21%18%16%
Aarhus HF & VUC25%24%16%

Afsluttende eksamensgennemsnit (tal fra UVMs uddannelsesstatistik):

HF2                         2018-2019    2019-2020     2020-2021
Landsgennemsnit (HF2)6,9%7,4%7,0%
Aarhus HF & VUC6,1%6,3%6,3%
HFE                         2018-2019    2019-2020     2020-2021
Landsgennemsnit (HF2)7,1%7,1%7,3%
Aarhus HF & VUC6,9%6,8%7,1%

Både på HF2 og på HFE ligger Aarhus HF & VUC fortsat pænt over landsgennemsnittet.

På AVU opgøres eksamensresultaterne ikke landsdækkende.

Både Gym- og AVU området på Aarhus HF & VUC evaluerer eksamensresultaterne i de enkelte fag én gang årligt med faggrupperne.

Forventede karakterer (socioøkonomisk reference) på 2-årigt HF
UVM har ikke de seneste år offentliggjort tal for skolernes løfteevne, formodentlig pga. statistisk usikkerhed i forbindelse med “Corona-årgangene”. Seneste opgørelse er fra 2018/2019, hvor Aarhus HF & VUC havde landets højeste tal for social løfteevne.

Nedenstående tabel viser overgang til videre uddannelse 27 mdr efter, at færdige HF2-kursister forlod Aarhus HF og VUC. Fx viser kolonnen yderst til højre, hvor de kursister, der forlod Aarhus HF og VUC med et fuldt eksamensbevis sommeren 2018, står uddannelsesmæssigt i september 2020. Her går 13,6 % på en erhvervsuddannelse, 5,7% på en kortere videregående uddannelse og 51,1% på en mellemlang eller lang videregående uddannelse (kan både være en professionsbachelor eller en akademisk bachelor). 11,3 % har afbrudt en videregående uddannelse og 21,6% er ikke gået i gang med videre uddannelse. Det er positivt at overgangen til videre uddannelse er i (svag) stigning og at afbrud på videre uddannelse og “ingen overgang” er (svagt) faldende. Karrierelærings-aktiviteter på skolen skal hjælpe kursisterne til at træffe gode valg ift. videre uddannelse.

Elevtrivselsundersøgelsen (ETU), der bliver gennemført på HF2 hvert skoleår (tal fra UVMs uddannelsesstatistik – jo højere, jo højere positivt resultat):

 

2018/19

2019/2020

2020/2021

 

AHV   

Land    

AHV   

Land    

AHV   

Land

Faglig trivsel

3,8

3,7

3,7

3,5

3,8

3,7

Social trivsel

4,1

3,9

4,0

3,9

4,0

3,9

Læringsmiljø

3,8

3,5

3,6

3,4

3,7

3,6

Pres/bekymringer   

2,9

2,8

2,9

2,9

2,9

2,9

Mobning

4,8

4,7

4,8

4,7

4,8

4,7

Aarhus HF & VUC ligger på alle parametre bedre end landsgennemsnittet (få steder på linje med), hvilket er meget tilfredsstillende.
ETU for 2021/22 blev gennemført november 2021, og resultaterne præsenteres i Konklusion på ETU 2021.
Undersøgelsen giver anledning til følgende indsatser:

  • Læringsmiljø: Vi sætter i det kommende skoleår fokus på lærerfeedback og organiseringen heraf samt koordinering af skriftlige opgaver.
  • Motivation og elevindsats: Vi sætter i det kommende skoleår fokus på kompetenceudvikling af lærere med henblik på at facilitere kursisternes arbejdsproces omkring skriftlige opgaver.
  • Selvvurderet performance: Vi sætter i det kommende skoleår fokus på elevkoncentration og fordybelse, herunder at undgå forstyrrelser i undervisningen.
  • Klasserelationer og velbefindende: Vi arbejder videre med at udbygge sociale og faglige tiltag på tværs af klasser i det kommende skoleår.

Undervisningsmiljøvurderingen, UMV
Der er i november 2021 gennemført undervisningsmiljøvurdering bredt i alle skolens tilrettelæggelser. Resultaterne og kommende indsatser kan læses i Konklusion på UMV 2021. Kursistrådet og “klasserødder” inddrages i fortolkning af resultaterne og forslag til indsatser.

Vi forventer at sætte følgende indsatser i gang i løbet af 2022:

1. Feedback som pædagogisk fokusområde
2. Fokus på at undgå støj, dvs. skabe ro og mulighed for koncentration i undervisningslokalerne. 
3. Konsekvens over for useriøse elever.
4. I visse tilretttelæggelser vil vi arbejde målrettet på at tage bedre imod de nye kursister, der
begynder til august 2022. Det gælder først og fremmest gymnasial supplering og hf enkeltfag
5. Forbedring af det æstetiske undervisningsmiljø i fællesarealerne i studieområderne i tårnet. 6. Temperatur og regulering: Det er et indsatsområde at forbedre vores tekniske muligheder for at styre temperaturen på skolen.

Kursister på alle skolens hold gennemfører hvert år en standardiseret evaluering af undervisningen og deres egen indsats på holdet. Holdets lærer gennemgår resultatet med kursisterne på holdet med henblik på at aftale hvordan der fremadrettet følges op på evalueringen fx gennem justering af forhold i undervisningen eller øget ansvarlighed fra kursisterne. Det samlede resultat analyseres i Udvalg for Pædagogisk Udvikling med henblik på om der skal iværksættes pædagogisk-didaktisk udvikling inden for bestemte områder. Resultatet af evalueringen drøftes endvidere i følgende fora:

  • Skolens ledelse
  • Lærerens MUS med nærmeste leder
  • Faggrupperne som får tilsendt et samlet overblik over elevsvar i deres fag

Resultatet for 2022 ligner med små udsving resultatet for de foregående år. 63% har gennemført evalueringen.

Generelt trives kursisterne rigtigt godt på holdene(90%), og de har en fin relation til deres lærer(87% føler sig altid/ofte set af deres lærer).

I forhold til læringsudbytte, så lærer 70 % af kursisterne altid/ofte så meget som de kan i faget. De har meget stor udbytte af holdsiderne (hjemmeside hvor al materiale fra undervisningen bliver delt). Her svarer 75% af kursisterne, at holdsiden i meget høj/høj grad styrker deres læring i faget, hvilket er en stor stigning i forhold til 2021, hvor det var 45%, der svarede således. Det tyder på at implementeringen af holdsiderne, som der er blevet arbejdet på et par år, nu fungerer rigtigt godt og støtter kursisterne i deres læring.

I nedenstående links er der mulighed for at se udvalgte tabeller fra Aarhus HF & VUC’s seneste evaluering af undervisningen. Besvarelserne på tværs af hold og retninger er samlet i særskilte opgørelser for henholdsvis AVU og HF. Tabellerne er bygget op med svarfordelingen i procent, og i højre side fremgår det faktiske antal besvarelser.

Link til resultat for hele skolen, for den gymnasiale afdeling og for AVU:

Frem mod 2024 har skolen i Strategiplan 2024, defineret fire brede mål, som sætter den overordnede retning:

1. Faglig stærk skole med evne til samtidig at skabe social mobilitet og forbedre kursisternes livsmestring og dannelse.
2. Godt og bredspektret studiemiljø, som både evner at tiltrække unge og voksne.
3. Attraktiv arbejdsplads, som evner at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere.
4. Flere årskursister.

De overordnede mål er konkretiseret i målsætninger og konkrete handlinger, som fremgår af Opfølgningsplan 2022-2023. Større projekter er beskrevet mere indgående i ledelsens beretning i årsrapporten.
I april/maj laves selvevalueringen i status på opfølgningsplan og en ny opfølgningsplan for 2022-23 udarbejdes med inddragelse af afdelingsudvalg og præsenteres for bestyrelsen i september.

I den kommende opfølgningsplan inddrages initiativer til rekruttering og fastholdelse samt indsatser, der er foreslået som resultat af ETU, UMV og undervisningsevalueringer jf. ovenfor.