Aarhus HF og VUC logo
Søg
Close this search box.

Nøgletal og selvevaluering

Om selvevalueringen

Selvevalueringen er en central del af kvalitetsarbejdet på Aarhus HF & VUC og udgangspunkt for udarbejdelsen af den årlige opfølgningsplan. Selvevalueringen indgår således i årshjulet for kvalitetsarbejdet, som er en proces, hvor data systematisk indsamles og evalueres med henblik på at identificere styrker og svagheder samt behov for kvalitetsforbedringer. Evalueringens resultater indgår herefter i skolens opfølgningsplan.

AVU-området
AVU-området har samlet haft 288 årselever i 2022, hvilket er 60 færre end budgetteret og et fald på 15% i forhold til 2021.

Den ordinære AVU-aktivitet i 2022 er 43 årselever mindre end aktiviteten i 2021 og 41 årselever under budgettet for 2022. Faldet formodes bl.a. at hænge sammen med højkonjunkturen i 2022, hvor mange potentielle AVU-kursister har haft forholdsvist let ved at få job. Tallet for gennemførsel på AVU er i skoleåret 2020/2021 på 69%, hvilket er marginalt lavere end året før. Prøvedeltagelsen i 2022 er faldet, men dog fortsat på niveau med skoleåret 2018/2019. I skoleåret 2019/2020 og 2020/2021 blev der grundet COVID-19 aflyst eksamener, og de kursister, som gennemførte, fik en standpunktskarakter i stedet for at gå til eksamen. Standpunktskarakteren blev ophøjet til eksamenskarakter.

Online-tilbuddet ligger i 2022 7% under budgettet, og er 3 årselever under 2021 niveau. FVU- og OBU-aktiviteten i 2022 er ligeledes under budget og dette hænger naturligt sammen med den generelle nedgang i AVU-aktiviteten.

Årskursisttal og gennemførsel:

Årselever    Budget 2022   Realiseret 2022  Ændring  Ændring i %
AVU229188-41-18%
AVU Online7671-5-7%
FVU3222-10-31%
OBU117-4-36%
I alt348288-60-17%
AVU samlet (skoleår)2019/20202020/20212021/2022
Gennemførsel73%70%69%
Prøvedeltagelse72%67%63%


Det gymnasiale område
Det gymnasiale område har samlet realiseret 1.310 årselever i 2023, hvilket er 24 færre end budgetteret og et fald på 1,5% i forhold til 2022.

I 2023 var antallet af realiserede årselever på HF-enkeltfag 58 mindre end det budgetterede og i forhold til 2022, var det et fald på 45 årselever. Faldet på HF-enkeltfag hænger fortsat primært sammen med beskæftigelsessituationen i 2023. Gennemførslen af undervisning på HF-enkeltfag var i 2023 på 76%, hvilket er identisk med 2022. 
Prøvedeltagelsen var i 2023 lidt lavere end i 2022 og noget lavere end i COVID-19-årene.

HF-online ligger i 2023 1% under budgettet og er faldet med 8 årselever i forhold til 2022. Gennemførelsen på HF-online er beregnet ud fra antal elever, fra afleveringsplanen er igangsat, til holdet slutter. Her ses, at gennemførelsen er steget i forhold til 2022 og er på 78% i 2023.

På det 2-årige HF inkl. brobygning er der i 2023 realiseret 352 årselever svarende til en stigning på 8% i forhold til budgettet for 2023 og 10 årselever flere end i 2022. Stigningen hænger sammen med, at vi startede 2 klasser mere i august end budgetteret.

Antallet af SOF/GS-årselever i 2023 ligger 11 årselever over budgettet, hvilket svarer til en stigning på 10% for tilstedeværelsesundervisning og en nedgang på 17% for online. Antallet af årselever er steget med 23 i forhold til 2022. Beståelsesprocenten er i 2023 på 94%.

Årskursister budgetteret/realiseret:

Årskursister

Budget 2023

 Realiseret 2023

 Ændring

Ændring i %

HF-e alm.

563

505

-58

-10%

HF-e online

215

213

-2

-1%

HF2

327

352

25

8%

GS/SOF alm.

182

201

19

10%

GS/SOF online

47

39

-8

-17%

I alt

1.334

1.310

-24

-2%

Det gymnasiale område

2021

2022

2023

GS/SOF – andel bestået (baseret på antal på holdet ved undervisningens afslutning

96%

93%

94%

Gennemførsel, HF-e online

76%

74%

78%

Gennemførsel HF-enkeltfag

78%

76%

76%

Prøvedeltagelse HF-enkeltfag (baseret på antal tilmeldte på holdet)

73%

68%

65%

Gennemførslen, HF2                         2019-2020   2020-2021    2021-2022  
Aarhus HF & VUC70%66%75%
Landsgennemsnit73%76%76%
Afbrud på 1. årgang, HF2                         2019-2020      2020-2021       2021-2022     
Aarhus HF & VUC17%22%22%
Landsgennemsnit16%21%18%

Afsluttende eksamensgennemsnit (tal fra UVMs uddannelsesstatistik):

 

2020-2021

2021-2022

2022-2023

HF2 på landsplan

6,3

6,1

6,0

HF2 på Aarhus HF & VUC

7,0

7,2

7,2

Socioøkonomisk reference HF2 på Aarhus HF & VUC

6,8

6,9

6,9

HFe på landsplan

7,1

7,0

7,1

HFe på Aarhus HF & VUC

7,2

7,4

7,3

Både på HF2 og på HFE ligger Aarhus HF & VUC fortsat pænt over landsgennemsnittet.
Karaktergennemsnittet på HF-enkeltfag var ved sommereksamen 2023 på 7,3, hvilket placerer os i den bedste tredjedel af landets i alt 40 HF-enkeltfagsudbudssteder. Gennemsnittet på landsplan var 7,1. Karaktergennemsnittet på 2-årig HF var ved sommereksamen 2023 på 7,2, hvilket er landets fjerde højeste HF2-karaktergennemsnit blandt de 120 steder i Danmark, hvor der udbydes to-årigt HF. Landsgennemsnittet var 6,0. Det forventede karaktergennemsnit ud fra kursisternes socioøkonomiske baggrund var 6,9, og med et gennemsnit på 7,2 ligger Aarhus HF & VUC over forventet på social løfteevne i 2023.

Der laves ikke tilsvarende statistikker på AVU-området. AVU-området har i 2022 løbende arbejdet med at konsolidere sig for at tilpasse sig det faldende optag. AVU-området har i 2022 desuden gennemført en række nye og spændende udviklingsinitiativer med sigte på at øge det eksterne samarbejde samt styrke fagligheden og kvaliteten af uddannelsestilbuddet

Både Gym- og AVU-området på Aarhus HF & VUC evaluerer eksamensresultaterne i de enkelte fag én gang årligt med faggrupperne

Andel studenter, som i september 2 år efter deres HF-eksamen, er i gang med en videregående uddannelse

 

2017-18

2018-19

2019-20

Aarhus HF & VUC

59%

57%

54%

Landsplan

48%

47%

44%

Andelen, der er i gang med en videregående uddannelse 2 år efter den gymnasiale uddannelse, er for kursister fra Aarhus HF & VUC dalende ligesom på landsplan, hvilket måske hænger sammen med en stigende tendens til, at de unge tager flere og flere sabbatår. Andelen, der fortsætter hurtigt på videregående uddannelser, ligger på Aarhus HF & VUC 10 procentpoint højere end landsgennemsnittet.

Elevtrivselsundersøgelsen (ETU) bliver gennemført på HF2 hvert skoleår (tal fra UVMs uddannelsesstatistik – jo højere, jo mere positivt resultat):

 

2022-23

 

2023-24

 
 

Aarhus HF & VUC

Landsgennemsnit

Aarhus HF & VUC

Landsgennemsnit

Læringsmiljø

69

64

67

63

Elevernes motivation og indsats

64

66

61

65

Selvvurderet performance

69

71

66

71

Klasserelationer

75

77

74

76

Velbefindende

70

77

69

77

Arbejdspres

66

70

67

71

Mobning, chikane mv.

93

92

93

91

Samlet elevtrivsel

72

74

71

74

Elevtrivslen på Aarhus HF & VUC er god. Sammenlignet med landsgennemsnittet (LG) ligger vores trivselsindeks på 71 en smule lavere (LG er 74), men det er et gennemsnit for alle de gymnasiale uddannelser, og generelt ligger hf-elevers vurdering af deres trivsel på den gymnasiale uddannelse lidt under de treårige gymnasiale uddannelser. Dette bekræftes af, at vores resultat til forveksling ligner resultatet fra sammenlignelige, store hf-skoler, som KVUC og Aarhus Akademi.

På Aarhus HF & VUC har vi især grund til at være tilfredse med kursisternes positive vurdering af vores læringsmiljø (herunder relationen til deres lærere), hvor vi ligger 3 point over landsgennemsnittet (67, LG = 64) samt den lave forekomst af mobning (93).
Undersøgelsen blev foretaget i efteråret 2023, og resultaterne præsenteres i Konklusion på ETU 2023.

I efteråret 2023 deltog 442 HF-kursister også i trivselsundersøgelsen Ungeprofilen – en fælles undersøgelse på de gymnasiale uddannelser i Aarhus Kommune.  Resultatet ift. Aarhus HF & VUC kan læses her: Ungeprofilen
Der er især to forhold, vi gerne vil undersøge nærmere og handle på ift. undersøgelsen:

  • Kan vi gøre andet / mere for at flere kursister føler, at de er en del af det sociale fællesskab?
  • Kan vi gøre noget for, at kursisternes søvnvaner bliver bedre?

Undervisningsmiljøvurderingen, UMV
Der er i november 2021 gennemført undervisningsmiljøvurdering bredt i alle skolens tilrettelæggelser. Resultaterne og indsatser kan læses i Konklusion på UMV 2021. UMV’en gennemføres hvert 3. år og skal gennemføres i efteråret 2024.

Kursister på alle skolens hold gennemfører hvert år en standardiseret evaluering af undervisningen og deres egen indsats på holdet. Holdets lærer gennemgår resultatet med kursisterne på holdet med henblik på at aftale hvordan der fremadrettet følges op på evalueringen fx gennem justering af forhold i undervisningen eller øget ansvarlighed fra kursisterne. Det samlede resultat analyseres i Udvalg for Pædagogisk Udvikling med henblik på om der skal iværksættes pædagogisk-didaktisk udvikling inden for bestemte områder. Resultatet af evalueringen drøftes endvidere i følgende fora:

  • Skolens ledelse
  • Lærerens MUS med nærmeste leder
  • Faggrupperne som får tilsendt et samlet overblik over elevsvar i deres fag

Helt overordnet er resultatet af undervisningsevalueringen for efteråret 2023 uændret sammenlignet med de sidste 3 år. I AVU ses dog en øget trivsel og læring fra 2021 og frem til 2023. Generelt ligger AVU-eleverne højere i deres vurdering af deres trivsel, lærerrelation og læringsudbytte sammenlignet med HF-eleverne. Dette gælder dog ikke udbyttet af fagenes holdsider (google site til materialedeling på hvert hold/fag), hvor HF-eleverne har større udbytte af siderne end i AVU.  I HF vurderer hf2-eleverne generelt deres trivsel, lærerrelation og læringsudbytte lidt lavere end det samlede resultat for HF.

Fælles for begge områder er en meget høj trivsel: 95% i AVU og 87% i HF trives meget godt og godt – og en oplevelse af at have en god relation til sin lærer: 90% i AVU og 84% i GYM angiver at de i meget høj grad / høj grad bliver set og hørt af sin lærer. 

I forhold til læringsudbytte angiver 85% i AVU og 66% i HF at de altid/ofte lærer så meget de kan i undervisningen. På spørgsmålet om kursisterne ved hvad der skal til for at de klarer sig bedre i faget, svarer 53% i AVU at de ved det præcist mod 29% i GYM, og 42% i AVU har en ide om hvad der skal til mod 62% i GYM. 5% i AVU og 8% i GYM ved ikke hvad der skal til for at blive bedre i faget. 

Fagenes sværhedsgrad rammer generelt målgruppen af vores kursister i det godt halvdelen (54% i AVU og 57% i HF) angiver at fagene hverken er for svære eller for lette. Lidt flere i AVU oplever fagene som for lette (28% mod 16% i GYM) – svarende til at lidt flere i HF oplever fagene som for svære (28% mod 17% i HF).

På spørgsmålet om kursisterne kan finde undervisningsmaterialet på fagets holdside svarer 71% i AVU og 79% i Hf af det kan de i meget høj / høj grad. I AVU kan 6% i meget lille grad/slette ikke finde fagets materialer, hvorimod dette kun gælder for 3% af eleverne i HF. At holdsiderne i høj grad anvendes til materialedeling i alle fag fremgår af at kun 3% i AVU og 1% i HF angiver at de ikke anvender holdsiden i deres fag. 

Link til en samlet rapport om undervisningsevaluering for HF og AVU

Frem mod 2024 har skolen i Strategiplan 2024, defineret fire brede mål, som sætter den overordnede retning:

1. Faglig stærk skole med evne til samtidig at skabe social mobilitet og forbedre kursisternes livsmestring og dannelse.
2. Godt og bredspektret studiemiljø, som både evner at tiltrække unge og voksne.
3. Attraktiv arbejdsplads, som evner at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere.
4. Flere årskursister.

De overordnede mål er konkretiseret i målsætninger og konkrete handlinger, som fremgår af den strategiske handlingsplan 2023-2024. Større projekter er beskrevet mere indgående i ledelsens beretning i årsrapporten.
I april/maj laves selvevalueringen i status på strategisk handlingsplan og en ny strategisk handlingsplan for 2024-25 udarbejdes med inddragelse af afdelingsudvalg og præsenteres for bestyrelsen i september.

I den kommende strategiske handlingsplan inddrages initiativer til rekruttering og fastholdelse samt indsatser, der er foreslået som resultat af ETU, UMV og undervisningsevalueringer jf. ovenfor.